Lý do:Chứng khoán trong Danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ chưa đủ 6 tháng