Lý do:Lợi nhuận sau thuế trên BCTC soát xét 6 tháng năm 2020 là số âm