Lý do:Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất Soát xét 6 tháng năm 2020 là số âm