Lý do:- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; - BCTC bán niên soát xét năm 2019 có ý kiến không phải là chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán.