Lý do:- LNST tại BCTC bán niên soát xét năm 2019 là số âm; - Tổ chức phát hành có BCTC Bán niên soát xét 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán