Lý do:-Tổ chức phát hành có BCTC Bán niên 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán; -Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo