Lý do:Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2018 được kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán