Kết quả hoạt động kinh doanh / Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân (HNX)
 
 
 
 
   
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2015 2016 2017 2018 Tăng trưởng
   Thu nhập lãi ròng 762,878,641,365 952,864,000,000 1,117,506,000,000 981,173,000,000
   Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự 2,751,283,794,960 3,561,013,000,000 4,437,486,000,000 4,738,865,000,000
   Chi phí lãi và các khoản chi phí tương tự 1,988,405,153,595 2,608,149,000,000 3,319,980,000,000 3,757,692,000,000
   Lãi/lỗ ròng từ hoạt động dịch vụ 3,624,015,891 3,558,000,000 18,182,000,000 25,421,000,000
   Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 29,534,912,334 38,222,000,000 56,175,000,000 65,347,000,000
   Chi phí hoạt động dịch vụ 25,910,896,443 34,664,000,000 37,993,000,000 39,926,000,000
   Lãi/lỗ ròng từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng -15,505,847,370 -60,346,000,000 -26,857,000,000 -21,786,000,000
   Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh
   Lãi/ lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 20,037,209,160 28,007,000,000 110,022,000,000 -22,034,000,000
   Lãi thuần từ hoạt động khác -7,251,644,448 150,205,000,000 6,353,000,000 261,243,000,000
   Thu nhập hoạt động khác 23,152,357,002 165,870,000,000 146,938,000,000 1,064,822,000,000
   Chi phí hoạt động khác 30,404,001,450 15,665,000,000 140,585,000,000 803,579,000,000
   Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 2,875,000,000
   Tổng thu nhập kinh doanh 766,657,374,598 1,074,288,000,000 1,225,206,000,000 1,224,017,000,000
   Lãi/ lỗ trong công ty liên kết, liên doanh
   Chi phí hoạt động 655,265,159,274 863,133,000,000 959,550,000,000 999,842,000,000
   Chi phí nhân viên
   Chi phí khấu hao
   Chi phí hoạt động khác
   Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng 111,392,215,324 211,155,000,000 265,656,000,000 224,175,000,000
   Chi phí dự phòng
   Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 103,919,394,572 82,705,000,000 62,009,000,000 63,963,000,000
   Các khoản xử lý theo đề tài cấu trúc Ngân hàng
   Dự phòng chung cho các khoản cam kết và nợ tiềm tàng
   Dự phòng giảm giá chứng khoán
   Thu hồi nợ đã xử lý bằng nguồn dự phòng 114,903,000,000 172,903,000,000 72,382,000,000
   Tổng lợi nhuận kế toán 7,472,820,752 13,547,000,000 30,744,000,000 87,830,000,000
   Thu nhập từ các khoản nợ khó đòi
   Lợi nhuận được hưởng từ các công ty liên kết và liên doanh
   Tổng lợi nhuận trước thuế 7,472,820,752 13,547,000,000 30,744,000,000 87,830,000,000
   Chi phí thuế TNDN 982,659,117 2,709,000,000 8,789,000,000 51,590,000,000
   Chi phí thuế hiện hành
   Chi phí thuế hoãn lại
   Lợi nhuận sau thuế 6,490,161,635 10,838,000,000 21,955,000,000 36,240,000,000
   Lợi ích của cổ đông thiểu số
   Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6,490,161,635 10,838,000,000 21,955,000,000 36,240,000,000
   Lãi cơ bản trên cổ phiếu 22 36 74 122
   Lãi suy giảm trên cổ phiếu