Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2018 2019 2020 2021 Tăng trưởng
     I. TÀI SẢN
1. Tiền mặt và các khoản tương đương tại quỹ 2,356,198,000,000 2,630,283,000,000 2,073,126,000,000 1,936,330,000,000
2. Tiền gửi tại NHNN 6,412,125,000,000 5,737,641,000,000 3,910,391,000,000 3,392,981,000,000
3. Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 19,050,864,000,000 25,857,597,000,000 32,378,350,000,000 25,206,015,000,000
4. Cho vay khách hàng 102,971,210,000,000 112,181,970,000,000 99,487,571,000,000 113,308,080,000,000
5. Chứng khoán kinh doanh
6. Chứng khoán đầu tư 14,901,977,000,000 14,540,461,000,000 15,967,304,000,000 15,880,578,000,000
7. Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác 207,803,000,000 49,073,000,000 4,262,000,000
8. Góp vốn, đầu tư dài hạn 13,720,000,000
9. Tài sản cố định 3,558,890,000,000 3,444,021,000,000 3,348,385,000,000 3,357,843,000,000
10. Bất động sản đầu tư
11. Tài sản Có khác 3,387,079,000,000 2,938,542,000,000 3,220,977,000,000 2,745,907,000,000
     Tổng tài sản 152,652,063,000,000 167,538,318,000,000 160,435,177,000,000 165,831,996,000,000
     II. NGUỒN VỐN
1. Các khoản nợ Chính phủ và NHNN 49,327,000,000 41,479,000,000 33,805,000,000 29,184,000,000
2. Tiền gửi và vay các TCTD khác 16,011,064,000,000 8,643,183,000,000 6,320,362,000,000 7,615,859,000,000
3. Tiền gửi của khách hàng 118,693,869,000,000 139,278,464,000,000 133,917,740,000,000 137,373,791,000,000
4. Các công cụ tài chính phái sinh và nợ tài chính khác 59,258,000,000
5. Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro
6. Phát hành giấy tờ có giá
7. Các khoản nợ khác 2,955,011,000,000 3,825,879,000,000 3,343,780,000,000 3,028,254,000,000
     Tổng nợ phải trả 137,768,529,000,000 151,789,005,000,000 143,615,687,000,000 148,047,088,000,000
8. Vốn và các quỹ 14,883,534,000,000 15,749,313,000,000 16,819,490,000,000 17,784,908,000,000
9. Lợi ích của cổ đông thiểu số
     Tổng cộng nguồn vốn 152,652,063,000,000 167,538,318,000,000 160,435,177,000,000 165,831,996,000,000
     Các khoản mục ghi nhớ
1. Thư tín dụng trả ngay
2. Thư tín dụng trả chậm
3. Bảo lãnh thanh toán
4. Bảo lãnh vay vốn
5. Bảo lãnh khác
6. Cam kết cho vay chưa giải ngân