MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 01/03/2024, 00:00
THW

 Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa (UpCOM)

Giá hiện tại: THW 9.1 -1.1(-10.78%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
THW: 20.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THW của CTCP Cấp nước Tân Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp:
+ Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
+ Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán); Kế hoạch tài chính năm 2024;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2023;
+ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và kiểm soát viên năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
+ Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
+ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023;
+ Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2023; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; Báo cáo tiền lương người quản lý năm 2023, kế hoạch quỹ lương người quản lý năm 2024.
+ Ủy quyền và thời hạn ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất và phải được sự phê chuẩn của HĐQT.
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
          - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến Địa điểm kinh doanh CTCP Cấp nước Tân Hòa - số 95 Phạm Hữu Chí, P.12, Quận 5, TP.HCM
          - Thời gian họp: dự kiến tháng 04/2024. Thời gian chính thức sẽ được quyết định cụ thể và công bố trên website công ty, đồng thời gửi cho cổ đông trong thông báo mời họp theo quy định.

 

Theo HNX

Các tin khác
THW: Dự thảo hợp đồng trình ĐHCĐ thường niên năm 2024
THW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
THW: Nghị quyết Hội đồng quản trị ký kết các hợp đồng giao dịch với người liên quan
THW: Nghị quyết Hội đồng quản trị về các giao dịch đã ký kết
THW: Ký Phụ lục hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
THW: 20.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
THW: 21.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
THW: Nghị quyết Hội đồng quản trị ủy quyền ký kết các hợp đồng giao dịch
THW: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
THW: Nghị quyết HĐQT thống nhất ủy quyền Giám đốc ký hợp đồng phân phố nước sạch năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.