MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 03/01/2024, 00:00
PCT

 Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific (HNX)

Giá hiện tại: PCT 9.5 -0.4(-4.04%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PCT: 12.01.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PCT của CTCP Vận tải Khí vá Hóa chât Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/01/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/02/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau trong Giấy mời họp Đại hội
          - Nội dung họp: 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Giám đốc
          - Nội dung họp: 2. Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT.
          - Nội dung họp: 3. Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.
          - Nội dung họp: 4. Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023
          - Nội dung họp: 5. Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
          - Nội dung họp: 6. Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2023.
          - Nội dung họp: 7. Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
          - Nội dung họp: 8. Tờ trình về thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024.
          - Nội dung họp: 9. Các nội dung khác (nếu có)
 

 

Theo HNX

Các tin khác
PCT: Đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán 22.435.597 cp
PCT: Đơn từ nhiệm của các thành viên BKS Đặng Thị Dung, Vũ Thị Thanh Thanh, Đào Ngọc Mai
PCT: Đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT Nguyễn Thị Ngọc Đẹp, Nguyễn Sơn Lâm, Hoàng Anh Quân, Lê Thị Mai
PCT: Ông Võ Ngọc Phụng làm Giám đốc từ 16.4.2024
PCT: Đơn từ nhiệm của Giám đốc, người đại diện pháp luật Lê Thị Mai
PCT: Cổ đông lớn Trần Thị Thu Hà đã mua 2.300.000 cổ phiếu
PCT: Cổ đông Cao Đức Sơn đã mua 5.700.000 cổ phiếu
PCT: Cổ đông lớn Nguyễn Hồng Hiệp đã bán 11.000.000 cổ phiếu
PCT: Cổ đông lớn Trần Vọng Phúc đã mua 3.000.000 cổ phiếu
PCT: Ông Nguyễn Sơn Lâm làm Phó GĐ từ 4.4.2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.