MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

HVCAPITAL

 Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hùng Việt

Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp       Quý 2- 2012 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV       741,682
Giá vốn hàng bán       445,009
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV       296,673
Lợi nhuận tài chính       515,617
Tổng lợi nhuận trước thuế       371,362
Lợi nhuận sau thuế       265,285
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ       265,285
Xem đầy đủ
  • Lãi gộp từ HĐ SX-KD chính
  • Lãi gộp từ HĐ tài chính
  • Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn       23,001,249
Tổng tài sản       25,502,385
Nợ ngắn hạn       155,314
Tổng nợ       165,314
Vốn chủ sở hữu       25,337,071
Xem đầy đủ
  • Chỉ số tài chính
  • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.