MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

FNS

 Công ty cổ phần Chứng khoán FUNAN (OTC)

Logo Công ty cổ phần Chứng khoán FUNAN - FNS>
Công ty cổ phần chứng khoán Phương Nam tiền thân là Công ty cổ phần chứng khoán Miền Nam, tên viết tắt là MNSC được thành lập vào ngày 27/6/2008 với mức vốn điều lệ là 40 tỷ đồng với hai nghiệp vụ kinh doanh chính là Môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán,...
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 20,437,873 13,367,243 42,192,302 22,570,247
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 216,851 -27,976 -158,621 -277,555
Lợi nhuận tài chính 216,851 -27,976 -158,621 -277,555
Lợi nhuận khác 45,455 3,903 -53,937 1,000
Tổng lợi nhuận trước thuế 2,514,551 -26,027,365 20,990,059 7,463,029
Lợi nhuận sau thuế 2,618,681 -26,027,365 20,990,059 7,463,029
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 2,618,681 -26,027,365 20,990,059 7,463,029
Xem đầy đủ
(*) tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn 359,013,262 338,901,773 384,903,450 400,497,785
Tổng tài sản 381,533,696 362,375,090 407,932,689 422,821,398
Nợ ngắn hạn 4,352,511 11,221,271 35,788,810 12,695,639
Tổng nợ 4,352,511 11,221,271 35,788,810 43,214,489
Vốn chủ sở hữu 377,181,185 351,153,820 372,143,879 379,606,908
Xem đầy đủ
  • Chỉ số tài chính
  • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
  • Tổng tài sản
  • LN ròng
  • ROA (%)
  • Vốn chủ sở hữu
  • LN ròng
  • ROE (%)
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.