MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

DUOCLIEUTW2

 CTCP Dược Liệu Trung Ương 2 - Phytopharma (OTC)

Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 8,698,350,340 14,513,700,066 3,964,890,789 9,355,714,416
Giá vốn hàng bán 8,415,230,734 14,218,508,205 3,550,217,018 9,021,040,603
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 280,250,233 287,069,927 411,337,719 331,421,462
Lợi nhuận tài chính 7,847,106 12,160,450 16,012,754 6,928,703
Lợi nhuận khác -404,848 -658,138 -1,134,397 4,747,029
Tổng lợi nhuận trước thuế 45,694,450 18,896,424 46,073,009 36,219,055
Lợi nhuận sau thuế 38,875,669 15,805,466 35,253,543 18,175,071
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 38,241,750 15,141,333 32,940,845 17,419,857
Xem đầy đủ
  • Lãi gộp từ HĐ SX-KD chính
  • Lãi gộp từ HĐ tài chính
  • Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn 11,389,844,684 12,544,079,772 13,301,833,826 13,781,944,238
Tổng tài sản 11,924,078,425 13,118,006,964 13,953,610,784 14,495,116,374
Nợ ngắn hạn 11,144,402,010 12,325,706,679 13,185,132,008 13,673,108,925
Tổng nợ 11,372,717,093 12,584,068,061 13,411,357,471 13,931,901,707
Vốn chủ sở hữu 551,361,332 533,938,903 542,253,314 563,215,584
Xem đầy đủ
  • Chỉ số tài chính
  • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.