MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

DUOCBAOCHAU

 CTCP Tập đoàn Dược Bảo Châu (OTC)

Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 32,217,868 34,382,074 941,944
Giá vốn hàng bán 25,833,003 33,956,325 7,387,250 6,016,262
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 6,384,865 425,749 -6,445,306 -6,016,262
Lợi nhuận tài chính -3,409,167 525 -6,002,364 -5,577,076
Lợi nhuận khác -90,378 -3,662 -4,499
Tổng lợi nhuận trước thuế -1,875,180 -3,030,994 -15,960,339 -15,492,772
Lợi nhuận sau thuế -1,875,180 -3,030,994 -15,960,339 -15,492,772
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ -1,875,180 -3,030,994 -15,960,339 -15,492,772
Xem đầy đủ
  • Lãi gộp từ HĐ SX-KD chính
  • Lãi gộp từ HĐ tài chính
  • Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn 276,637,770 306,456,152 296,609,986 296,349,575
Tổng tài sản 652,344,967 676,880,659 657,204,170 647,422,185
Nợ ngắn hạn 209,757,350 240,125,290 253,373,187 259,292,774
Tổng nợ 222,550,547 254,434,143 265,659,087 271,369,874
Vốn chủ sở hữu 429,794,420 422,446,516 391,545,082 376,052,311
Xem đầy đủ
  • Chỉ số tài chính
  • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.