MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

CTNQN

 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam (OTC)

Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp Quý 2- 2012 Quý 1- 2013 Quý 2- 2013 Quý 3- 2013 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 58,335,983 82,196,314 86,636,670 118,758,527
Giá vốn hàng bán 42,335,104 64,840,870 58,560,058 86,079,125
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 16,000,879 17,355,444 28,076,612 32,679,402
Lợi nhuận tài chính 23,534,693 20,917,870 16,619,053 6,018,953
Lợi nhuận khác 702,648 101,975 -546,700 -1,035,139
Tổng lợi nhuận trước thuế 22,304,229 22,973,677 23,652,218 15,525,383
Lợi nhuận sau thuế 19,803,413 20,307,932 20,333,497 13,825,287
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 19,803,413 20,307,932 20,333,497 13,825,287
Xem đầy đủ
  • Lãi gộp từ HĐ SX-KD chính
  • Lãi gộp từ HĐ tài chính
  • Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn 404,016,641 422,902,724 474,891,270 434,641,434
Tổng tài sản 673,492,540 776,601,984 940,301,428 1,064,243,663
Nợ ngắn hạn 275,449,518 347,325,403 353,334,830 416,233,962
Tổng nợ 421,754,601 503,281,788 649,524,275 822,327,054
Vốn chủ sở hữu 251,737,939 273,320,196 290,777,153 241,916,609
Xem đầy đủ
  • Chỉ số tài chính
  • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.