MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

CASC

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (OTC)

Logo Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô - CASC>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô thành lập ngày 19/12/2006 với VĐL ban đầu 60 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô trở thành thành viên chính thức của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và là thành viên của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM ngày 29/01/2007.
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp       Quý 2-2012
(Đã soát xét)
(Đã soát xét)
Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV       4,220,398
Lợi nhuận khác       33,059
Tổng lợi nhuận KT trước thuế       1,022,319
Lợi nhuận KT sau thuế TNDN       1,022,319
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ       1,022,319
Xem đầy đủ
(*) tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn       24,583,815
Tổng tài sản       52,645,158
Nợ ngắn hạn       17,787,291
Tổng nợ       17,790,355
Vốn chủ sở hữu       34,854,804
Xem đầy đủ
  • Chỉ số tài chính
  • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
  • Tổng tài sản
  • LN ròng
  • ROA (%)
  • Vốn chủ sở hữu
  • LN ròng
  • ROE (%)
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.