MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

AGRIMECOTổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP

Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP, tiền thân là Tổng Công ty Cơ điện Nông Nghiệp và Thuỷ lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  được thành lập vào năm 1996 trên cơ sở hợp nhất các công ty cơ khí của ngành thuỷ lợi và nông nghiệp với nhiệm vụ trọng tâm là chế tạo các máy móc thiết bị phục vụ cho ngành nông nghiệp và thuỷ lợi. 

Giới thiệu

Loại hình
Thành lập
Trụ sở chính
Sản phẩm

Lịch sử

Lịch sử hình thành:

       Năm 1996: Tồng Công ty Cơ điện Nông Nghiệp và Thu ỷ lợi trực thuộc Rộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiền thân của Tổng công ty Cơ diện Xây dụng - CTCP được thành lập trôn cơ sờ họp nhất các Công ty cơ khí của ngành Nông nghiệp và Thủy lợi với nhiệm vụ trọng tâm là chế tạo các máy móc thiết bị phục vụ cho ngành nông nghiệp và Ihuv lợi.

Năm 2003: Ngày 11/6/2003, Bộ Nông nghiệp và PINT đã có Quyết định số 67/2003/ỌĐ-TCCB về việc sáp nhập hai Tổng công tỵ chuyên ngành của Bộ NN và PTNT về lĩnh vực cơ điện và xây dựng công trình là Tồng cồng tỵ Cơ điện Nông nghiệp vả Thủy lợi và Tông công tv Xây dựng Thù>- lợi 1 thành Tống công ty Cơ điện Xây dựng Nông nghiệp và Thủy lợi (AGRlMECO)

Năm 2010: Thực hiện chi đạo cùa Thù tướng Chính phũ tại Vãn bản số 2592/’I"i’g- ĐMDN ngày 25/12/2009 và Quyết định số 1580/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 14/6/2010 cùa Bộ NN vả PTNT, Tồng công ty Cơ điện - Xây dựng Nông nghiệp và Thủy lợi chuyên sang tổ chức và hoạt độ nụ theo hình thức Công tỵ mẹ - công ty con và chuyển Công ty mẹ thành C’ông ty TNHH một thành viên hoạt độne theo Luật Doanh nghiệp.

       Năm 2013: Thực hiện Quyết định số 202/QĐ-TTg ngày 20/01/2013 cùa Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Phương án cổ phần hóa của rồng công tỵ Cơ điện - Xâv dựng Kông nghiệp và Thủy lợi và Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ nuảy 25/04/2013 cùa Đại hội đổng cổ đông lần thứ nhất, ngày 09/05/2013 Tồng công ty đă đổi tên thành TỎNG CÒNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỤNG - CTCP và chính thức di vào hoạt động theo mô hình Công ty cỗ phần.

       Năm 2014:

-   Ngày 06/5/2014. hoàn thành việc bàn giao DNNN sang công ty cồ phần;

-    Ngày 15/5/2014» Tồng công ty Cơ điện Xây dựng CTCP đà được ủy ban Chứng kho án Nhà nước chấp thuận là cổng ty đại chúng;

-    Ngày 31/12/2014, Rộ Nông nghiệp và PTNT đã chuyền giao quyền đại diện chủ sờ hữu phần vốn Nhà nước tại Tồng công ty Cơ điện Xây dựng CTCP sang cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)


Ngành nghề kinh doanh:


-    Thiết kế, chế tạo, láp đặt và kinh doanh các loại phụ tùng, thiết bị. máy móc nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, dicm nghiệp, công nghiệp che biến, thủy điện, xây dựng và phương tiện vận tải.

-   Thiết kế, chc tạo Yà lẮp đặt các thiết bị nâng hạ.

-   Sửa chữa, bảo dường và phục hồi các loại thiết bị, phụ tùng, xe máy và máy công cụ

-    Chế tạo, xây dựng và lắp đặt điện phục vụ các công trình nông nghiệp, làm nghiệp, diêm nghiệp, thủv lợi và phát triển nông thôn.

-    Đầu tư, xây CÌỊIT12 công trình nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủ\,ề lợi, công nghiệp, dân dụng, giao thông, cơ sờ hạ tầng nông thôn.

-   Khảo sát. điều tra quy hoạch, lập dự án dầu tư xây dựng.

-    Thiết kế các công trình thuỷ lợi, thiết kế hệ thống cấp thoát nước khu đô thị, thiết kế các công trình thuỷ công, thuỷ nồng, thuỳế văn.

-    Quản lý dự án đẩu tư xây dựng, thẩm tra dự án, thầm định thiết kế kỹ thuật, tồng dự toán công trình xây dựng do l ổng công ty quàn lý và đầu tư.

-   Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; đầu tư thiết bị; chuyền giao công nghệ trong lĩnh vực cơ điện, xây dụng nông nghiộp. lâm nshiệp, dicm nghiệp, thuỷ lợi

-   Nghiên cứu khoa học vả công nghệ, đào tạo đội ngũ cán hộ, công nhân kỹ thuật về cơ điện và xây dựng nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuý lợi.

Ngành nghề kinh doanh cỏ liên quan phục vụ trực tiếp ngành nghè kinh doanh chỉnh:

-   Sàn xuất và kinh doanh điện.

-   Xuat nhập khẩu trực tiếp các mặt hàng theo yêu cầu kinh doanh cùa Tông công ty.

-   Dịch vụ cho thuê vàn phòng, kho bãi, nhà xưởng, trưng bày sản phẩm.

-   Dịch vụ thù tạc hài quan.

-    Tiếp nhận và thực hiện các dự án hỗ trợ dầu tư phát triển.

-   Khai thác khoáng sản, tài nguyên làm vật liệu xây dựng: đất, đá. cát, sỏi.

 Hồ sơ công ty

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Ông Lê Văn An

Ông Lê Văn An

Tổng Giám đốc

Ban kiểm soát

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.