MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

FTS - Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (Giai đoạn từ 01-07-2022 đến 30-06-2023)

NgàySự kiệnTrọng số - số ngày(A)KLĐLH thực tế (B)Hệ số (C)(D) = (B x C)
01/07/2022 KLĐLH thực tế đầu kỳ: 147568999 cp. 5 147,568,999 1.43 211,023,670
05/07/2022 Giao dịch 2.074.200 cp niêm yết bổ sung (chia 2 đợt)
06/07/2022 Mua bán cổ phiếu lô lẻ 19 147,569,137 1.43 211,023,867
25/07/2022 Trả cổ tức năm 2021 (500 đ/cp), thưởng cp (tỷ lệ 100:20), bán ưu đãi 16 191,837,774 1.1 211,021,552
10/08/2022 Mua 120 cp lô lẻ làm cp quỹ
10/08/2022 Mua bán cp lô lẻ làm cp quỹ 13 191,837,896 1.1 211,021,686
23/08/2022 Đã phát hành 3.224.017 cp ESOP 44 195,061,913 1.1 214,568,105
06/10/2022 Mua 168, bán 434 cp quỹ 217 195,062,179 1.1 214,568,397
26/10/2022 Niêm yết bổ sung 47.492.654 cp
03/11/2022 Giao dịch 47.492.654 cổ phiếu thay đổi niêm yết (chia 5 đợt)
21/02/2023 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
11/05/2023 Trả cổ tức năm 2022 (500 đ/cp), thưởng cp (tỷ lệ 10:1) 51 214,567,215 214,567,215
29/06/2023 Niêm yết bổ sung 19.505.036 cp
13/07/2023 Giao dịch 19.505.036 cp niêm yết bổ sung
30/06/2023 KLĐLH thực tế cuối kỳ: 214567215 cp. 214,567,215 214,567,215
KLĐLH bình quân = ∑[(D) x (A)] / ∑[(A)] = 214,053,330 (cp)
Tổng LNST trong kỳ = 250,087,513 (nghìn đồng)
EPS cơ bản = 1.17 (nghìn đồng/cp)

PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỈ TIÊU LÃI TRÊN 1 CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG (EPS)

Chỉ tiêu Lãi trên một cổ phiếu (EPS) được CafeF tính toán dựa theo văn bản hướng dẫn của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE).

Số liệu EPS được công bố tại CafeF.vn là EPS điều chỉnh. Nguyên tắc cơ bản của việc điều chỉnh EPS theo phương pháp này là đảm bảo Hệ số P/E cuối phiên giao dịch liền trước ngày GDKHQ = Hệ số P/E tại đầu ngày GDKHQ, hay nói cách khác là loại bỏ những tác động của việc điều chỉnh thị giá lên chỉ tiêu EPS cơ bản tại ngày GDKHQ.

Chỉ tiêu EPS của CafeF.vn được tính toán trên số liệu tài chính 4 quý gần nhất của doanh nghiệp. Trong trường hợp không có đủ số liệu của 4 quý gần nhất, chỉ tiêu EPS sẽ được tính toán dựa theo số liệu của năm tài chính gần nhất.

Việc tính toán chỉ tiêu EPS điều chỉnh sử dụng nền tảng là chỉ tiêu EPS cơ bản, theo đó:

EPS cơ bản = Lãi chia cổ đông / KLCP LHBQ trong kỳ
Trong đó:
  • - Lãi chia cổ đông: Lợi nhuận Sau thuế - Lợi ích của cổ đông thiểu số
  • - KLCP Lưu hành Bình quân trong kỳ: Số cổ phiếu lưu hành trong kỳ (trượt 4 quý)
    được tính bình quân theo yếu tố gia quyền là số ngày mà cổ phiếu đó được lưu hành.

Chỉ tiêu EPS điều chỉnh chính là chỉ tiêu EPS cơ bản được điều chỉnh dựa vào hệ số điều chỉnh, và sẽ được tính toán lại vào cuối phiên giao dịch liền trước ngày GDKHQ của các sự kiện như Trả cổ tức bằng cổ phiếu, Cổ phiếu thưởng, Phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu, Chia tách cổ phiếu, Hoán đổi cổ phiếu để Sát nhập. Riêng đối với trường hợp Mua/Bán lại Cổ phiếu quỹ sẽ được ghi nhận ngày kết thúc đợt mua/bán và khối lượng thực hiện.

EPS điều chỉnh = EPS cơ bản x Hệ số điều chỉnh   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.