MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 04/04/2023, 17:34
DSD

 Công ty cổ phần DHC Suối Đôi (UpCOM)

Giá hiện tại: DSD 20.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DSD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

 
File đính kèm:

1.DSD_2023.4.4_0e3bcbd_4.Uy_quyen_tham_du_hop_to_chuc_signed.pdf

2.DSD_2023.4.4_0e81a2b_13.Du_thao_To_trinh_thong_qua_thu_lao_HDQT_BKS_signed.pdf

3.DSD_2023.4.4_111d641_9.Du_thao_Bao_cao_cua_BKS_signed.pdf

4.DSD_2023.4.4_144efd8_22.Du_thao_Quy_che_sua_doi_signed.pdf

5.DSD_2023.4.4_2b6bf22_17.Du_thao_Bien_ban_hop_DHCD_signed.pdf

6.DSD_2023.4.4_362ba1d_6.Du_thao_Chuong_trinh_DHDCD_signed.pdf

7.DSD_2023.4.4_3d83633_2.Mau_the_bieu_quyetPhieu_bieu_quyet_signed.pdf

8.DSD_2023.4.4_54d1d4d_16.Du_thao_To_trinh_chu_truong_giao_dich_voi_nguoi_noi_bo_va_cac_ben_lienquan_signed.pdf

9.DSD_2023.4.4_5c6bf04_10.Du_thao_Bao_cao_cua_Ban_TGD_signed.pdf

10.DSD_2023.4.4_5f55d74_18.Du_thao_Nghi_quyet_HDQT_signed.pdf

11.DSD_2023.4.4_61061b3_5.Uy_quyen_du_hop_ca_nhan.doc_signed.pdf

12.DSD_2023.4.4_6651d36_8.Du_thao_Bao_cao_cua_HDQT_signed.pdf

13.DSD_2023.4.4_6c7ef7e_20.Du_thao_Phu_luc_I_So_sanh_Quy_che_sua_doi_signed.pdf

14.DSD_2023.4.4_6eb84fe_12.Du_thao_To_trinh_thong_qua_phan_phoi_va_loi_nhuan_co_tuc_nam_2022_signed.pdf

15.DSD_2023.4.4_6f17f3b_1._Thong_bao_moi_hop_so_78.pdf

16.DSD_2023.4.4_7542ae3_15.Du_thao_To_trinh_thong_qua_sua_doi_Dieu_le_Quy_che_signed.pdf

17.DSD_2023.4.4_988d8d0_3.Mau_giay_xac_nhan_tham_du_hop_Dai_hoi_co_dong_signed.pdf

18.DSD_2023.4.4_c94c1ab_7.Du_thao_Quy_che_to_chuc_DHCD_signed.pdf

19.DSD_2023.4.4_dea1bcc_19.Du_thao_Phu_luc_I__So_sanh_Dieu_le_sua_doi_signed.pdf

20.DSD_2023.4.4_e6adac2_11.Du_thao_To_trinh_thong_qua_BCTC_signed.pdf

21.DSD_2023.4.4_ffe4610_21.Du_thao_Dieu_le_sua_doi_signed.pdf

22.DSD_2023.4.4_ffeec2d_14.Du_thao_To_trinh_lua_chon_don_vi_kiem_toan_cho_BCTC_nam_2023_signed.pdf


 

Theo HNX

Các tin khác
DSD: Chị ruột ông Lê Minh Đức - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 411.100 CP
DSD: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024
DSD: Chị gái ông Lê Minh Đức - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 500.000 CP
DSD: Chị gái ông Lê Minh Đức - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 500.000 CP
DSD: Chị gái ông Lê Minh Đức - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 500.000 CP
DSD: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
DSD: Nghị quyết ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2024
DSD: Nghị quyết HĐQT thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024
DSD: Ông Võ Ngọc Hoà làm Phó GĐ phụ trách Dịch vụ từ 23.12.2024
DSD: 17.1.2024, tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.