MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / CTCP Thủy điện Xuân Minh (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 11,178,113,407 7,580,838,515 12,960,630,658 17,442,260,881
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1,047,277,090 678,472,713 2,072,886,096 7,415,623,938
1. Tiền 1,047,277,090 678,472,713 2,072,886,096 7,415,623,938
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 8,159,577,963 4,028,942,758 8,087,608,449 7,737,662,237
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 7,901,577,963 3,741,942,758 7,728,608,449 7,630,662,237
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 90,000,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 168,000,000 287,000,000 359,000,000 107,000,000
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 1,966,258,354 1,883,423,044 1,924,136,113 1,850,974,706
1. Hàng tồn kho 1,966,258,354 1,883,423,044 1,924,136,113 1,850,974,706
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 5,000,000 990,000,000 876,000,000 438,000,000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 990,000,000 876,000,000 438,000,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác 5,000,000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 402,235,930,233 396,251,479,001 391,258,779,351 386,572,355,861
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 394,863,408,128 390,019,157,965 385,213,644,672 380,366,074,207
1. Tài sản cố định hữu hình 374,992,054,059 370,264,010,647 365,574,704,103 360,843,340,387
- Nguyên giá 463,932,976,883 463,932,976,883 463,972,820,519 463,972,820,519
- Giá trị hao mòn lũy kế -88,940,922,824 -93,668,966,236 -98,398,116,416 -103,129,480,132
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình 19,871,354,069 19,755,147,318 19,638,940,569 19,522,733,820
- Nguyên giá 21,818,442,843 21,818,442,843 21,818,442,843 21,818,442,843
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,947,088,774 -2,063,295,525 -2,179,502,274 -2,295,709,023
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 7,372,522,105 6,232,321,036 6,045,134,679 6,206,281,654
1. Chi phí trả trước dài hạn 7,372,522,105 6,232,321,036 6,045,134,679 6,206,281,654
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 413,414,043,640 403,832,317,516 404,219,410,009 404,014,616,742
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 239,424,845,120 235,371,638,135 232,074,628,609 227,008,715,297
I. Nợ ngắn hạn 31,653,331,006 64,505,027,262 67,291,263,434 68,308,595,820
1. Phải trả người bán ngắn hạn 1,157,498,000 429,750,000 357,750,000 749,059,539
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1,064,579,992 1,771,028,161 2,299,378,522 1,400,644,763
4. Phải trả người lao động
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 1,843,252,015 2,226,148,005 1,495,705,509 1,872,758,099
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác 1,362,594,426 558,819,200 572,052,400 4,180,818,869
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 25,948,274,409 59,258,149,732 62,566,377,003 59,924,654,550
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 277,132,164 261,132,164 180,660,000
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 207,771,514,114 170,866,610,873 164,783,365,175 158,700,119,477
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 207,771,514,114 170,866,610,873 164,783,365,175 158,700,119,477
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 173,989,198,520 168,460,679,381 172,144,781,400 177,005,901,445
I. Vốn chủ sở hữu 173,989,198,520 168,460,679,381 172,144,781,400 177,005,901,445
1. Vốn góp của chủ sở hữu 150,000,000,000 150,000,000,000 150,000,000,000 150,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 150,000,000,000 150,000,000,000 150,000,000,000 150,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 3,707,230,266 3,707,230,266 3,707,230,266 5,070,781,400
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 20,281,968,254 14,753,449,115 18,437,551,134 21,935,120,045
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 13,500,000,000 13,500,000,000 13,500,000,000 16,500,000,000
- LNST chưa phân phối kỳ này 6,781,968,254 1,253,449,115 4,937,551,134 5,435,120,045
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 413,414,043,640 403,832,317,516 404,219,410,009 404,014,616,742
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.