MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Container Phía Nam (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4-2015 Quý 1-2016 Quý 2- 2016 Quý 3- 2016 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 16,369,590,306 17,500,210,469
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 16,369,590,306 17,500,210,469
4. Giá vốn hàng bán 20,533,423,752 20,755,790,261
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) -4,163,833,446 -3,255,579,792
6. Doanh thu hoạt động tài chính 27,930,797 24,269,068
7. Chi phí tài chính 8,395,698,297 8,695,822,100
- Trong đó: Chi phí lãi vay 8,393,957,622 8,695,066,164
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,692,835,419 1,326,533,888
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} -14,224,436,365 -13,253,666,712
12. Thu nhập khác 29,645,454 25,000,000,000
13. Chi phí khác
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 29,645,454 25,000,000,000
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) -14,194,790,911 11,746,333,288
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) -14,194,790,911 11,746,333,288
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ -14,194,790,911 11,746,333,288
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.