MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 18,352,379,612 19,534,008,875 24,710,636,500 17,692,501,235
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 819,136,105 2,524,098,348 3,527,818,411 2,888,509,035
1. Tiền 819,136,105 2,524,098,348 3,527,818,411 2,888,509,035
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 2,000,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 2,000,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 10,450,926,642 11,566,236,292 16,459,650,670 11,079,077,127
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 7,242,335,977 7,608,158,879 13,612,757,306 7,856,206,204
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 932,962,350 1,211,688,350 603,211,350 125,232,369
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 3,000,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác 840,828,315 1,311,589,063 808,882,014 162,838,554
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -65,200,000 -65,200,000 -65,200,000 -65,200,000
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 4,778,710,661 3,710,063,866 2,729,664,992 3,055,235,521
1. Hàng tồn kho 4,778,710,661 3,710,063,866 2,729,664,992 3,055,235,521
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 303,606,204 233,610,369 493,502,427 669,679,552
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 303,606,204 233,610,369 493,502,427 266,179,672
2. Thuế GTGT được khấu trừ
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 403,499,880
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 30,154,731,255 30,773,638,862 30,601,055,210 32,232,005,402
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 12,284,178,163 12,434,562,819 12,140,067,581 11,069,243,765
1. Tài sản cố định hữu hình 12,284,178,163 12,434,562,819 12,140,067,581 11,069,243,765
- Nguyên giá 61,891,965,045 57,785,104,662 58,334,004,662 57,795,096,662
- Giá trị hao mòn lũy kế -49,607,786,882 -45,350,541,843 -46,193,937,081 -46,725,852,897
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn 15,478,062,147 16,340,522,147 16,340,522,147 18,938,087,147
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 15,478,062,147 16,340,522,147 16,340,522,147 18,938,087,147
V. Đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 2,392,490,945 1,998,553,896 2,120,465,482 2,224,674,490
1. Chi phí trả trước dài hạn 2,392,490,945 1,998,553,896 2,120,465,482 2,224,674,490
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 48,507,110,867 50,307,647,737 55,311,691,710 49,924,506,637
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 23,049,756,071 25,657,515,841 30,250,742,790 24,486,797,857
I. Nợ ngắn hạn 22,999,756,071 25,607,515,841 30,200,742,790 24,436,797,857
1. Phải trả người bán ngắn hạn 2,752,964,969 3,272,068,985 6,448,159,210 4,087,001,825
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 249,053,731 1,904,812,781 3,214,366,651 348,879,897
4. Phải trả người lao động 946,788,034 1,422,089,514 1,360,426,618 1,721,146,955
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 55,000,000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 992,146,362 129,432,879 933,761,749
9. Phải trả ngắn hạn khác 17,940,015,347 18,760,324,054 18,125,240,934 18,173,931,552
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 118,787,628 118,787,628 118,787,628 50,837,628
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 25,457,354,796 24,650,131,896 25,060,948,920 25,437,708,780
I. Vốn chủ sở hữu 25,457,354,796 24,650,131,896 25,060,948,920 25,437,708,780
1. Vốn góp của chủ sở hữu 20,959,850,000 20,959,850,000 20,959,850,000 20,959,850,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 20,959,850,000 20,959,850,000 20,959,850,000 20,959,850,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần 229,755,263 229,755,263 229,755,263 229,755,263
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 2,589,722,101 2,589,722,101 2,589,722,101 2,589,722,101
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1,678,027,432 870,804,532 1,281,621,556 1,658,381,416
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 1,678,027,432 1,239,432 823,675,599 1,281,621,556
- LNST chưa phân phối kỳ này 869,565,100 457,945,957 376,759,860
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 48,507,110,867 50,307,647,737 55,311,691,710 49,924,506,637
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.