MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4-2016 Quý 1- 2017 Quý 2- 2017 Quý 3- 2017 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 43,664,923,518 43,739,134,185 44,075,882,882
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 22,428,199,702 26,783,703,309 25,862,796,988
1. Tiền 1,094,866,369 2,027,778,120 2,954,214,713
2. Các khoản tương đương tiền 21,333,333,333 24,755,925,189 22,908,582,275
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 7,913,043,264 7,988,970,657 8,701,914,396
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 5,069,737,766 5,072,187,732 4,675,213,839
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 5,815,254,540 5,815,254,540 5,815,254,540
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 5,673,951,910 5,712,429,337 6,557,346,969
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -8,645,900,952 -8,610,900,952 -8,345,900,952
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 12,713,907,289 8,397,994,409 8,860,895,377
1. Hàng tồn kho 12,713,907,289 8,397,994,409 8,860,895,377
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 609,773,263 568,465,810 650,276,121
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 53,549,338 46,233,800 37,864,012
2. Thuế GTGT được khấu trừ 281,795,634 247,803,719 337,983,818
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 274,428,291 274,428,291 274,428,291
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 83,973,851,080 82,952,660,091 83,917,249,725
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 12,472,540,240 12,405,212,326 12,337,884,412
1. Tài sản cố định hữu hình 3,321,290,240 3,253,962,326 3,186,634,412
- Nguyên giá 7,886,568,495 7,886,568,495 7,886,568,495
- Giá trị hao mòn lũy kế -4,565,278,255 -4,632,606,169 -4,699,934,083
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình 9,151,250,000 9,151,250,000 9,151,250,000
- Nguyên giá 9,151,250,000 9,151,250,000 9,151,250,000
- Giá trị hao mòn lũy kế
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn 64,082,986,208 64,082,986,208 64,119,330,481
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 64,082,986,208 64,082,986,208 64,119,330,481
V. Đầu tư tài chính dài hạn 5,992,143,809 5,749,459,200 6,069,568,179
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 4,221,061,209 4,200,355,620 4,230,511,280
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 4,334,277,840 4,034,277,840 4,034,277,840
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn -2,563,195,240 -2,485,174,260 -2,195,220,941
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 1,426,180,823 715,002,357 1,390,466,653
1. Chi phí trả trước dài hạn 1,426,180,823 715,002,357 1,390,466,653
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 127,638,774,598 126,691,794,276 127,993,132,607
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 30,308,773,578 30,366,335,990 31,274,720,728
I. Nợ ngắn hạn 27,894,313,021 27,779,235,215 28,436,982,496
1. Phải trả người bán ngắn hạn 178,800,465 445,121,462 133,313,462
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 6,349,263,603 7,047,698,572 8,372,134,389
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 249,006,627 302,605,318 295,214,709
4. Phải trả người lao động 457,213,609 633,865,113 665,021,198
5. Chi phí phải trả ngắn hạn
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 2,974,820,837 2,128,238,765 1,606,268,547
9. Phải trả ngắn hạn khác 17,634,121,696 17,170,619,801 17,321,844,007
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 51,086,184 51,086,184 43,186,184
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 2,414,460,557 2,587,100,775 2,837,738,232
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn 398,385,380 571,025,598 715,663,055
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác 1,907,000,000 1,907,000,000 2,013,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 109,075,177 109,075,177 109,075,177
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 97,330,001,020 96,325,458,286 96,718,411,879
I. Vốn chủ sở hữu 97,330,001,020 96,325,458,286 96,718,411,879
1. Vốn góp của chủ sở hữu 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần 12,739,309,410 12,739,309,410 12,739,309,410
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 1,376,525,328 1,376,525,328 1,376,525,328
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -18,384,790,538 -19,394,024,741 -19,075,697,806
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -429,397,405 -1,438,631,608 -1,120,304,673
- LNST chưa phân phối kỳ này -17,955,393,133 -17,955,393,133 -17,955,393,133
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 1,598,956,820 1,603,648,289 1,678,274,947
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 127,638,774,598 126,691,794,276 127,993,132,607
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.