MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 263,023,992,599 347,301,467,321 195,691,508,442 212,951,322,668
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 40,287,376,975 86,928,186,113 146,164,668,850 49,839,042,511
1. Tiền 10,287,376,975 56,928,186,113 76,164,668,850 49,839,042,511
2. Các khoản tương đương tiền 30,000,000,000 30,000,000,000 70,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 107,745,195,898 112,325,211,528 49,025,262,050 89,977,252,647
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 75,555,569,490 99,439,329,104 35,582,587,158 47,508,012,383
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 31,733,108,325 12,871,981,619 13,389,931,058 42,332,848,664
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 456,518,083 13,900,805 52,743,834 136,391,600
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 114,481,502,370 147,282,321,128 4,253,815 72,678,067,864
1. Hàng tồn kho 119,023,061,494 148,673,367,952 4,253,815 72,678,067,864
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -4,541,559,124 -1,391,046,824
V.Tài sản ngắn hạn khác 509,917,356 765,748,552 497,323,727 456,959,646
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 509,917,356 765,748,552 497,323,727 412,408,194
2. Thuế GTGT được khấu trừ 44,551,452
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 31,602,863,057 32,529,241,651 32,402,871,306 31,813,806,864
I. Các khoản phải thu dài hạn 41,000,000 41,000,000 38,000,000 38,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác 41,000,000 41,000,000 38,000,000 38,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 26,659,824,721 27,701,611,426 27,713,786,255 27,246,737,244
1. Tài sản cố định hữu hình 5,833,709,842 6,904,175,494 6,945,029,272 6,506,269,975
- Nguyên giá 75,773,212,922 77,265,192,296 77,758,216,296 77,758,216,296
- Giá trị hao mòn lũy kế -69,939,503,080 -70,361,016,802 -70,813,187,024 -71,251,946,321
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình 20,826,114,879 20,797,435,932 20,768,756,983 20,740,467,269
- Nguyên giá 22,256,641,250 22,256,641,250 22,256,641,250 22,256,641,250
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,430,526,371 -1,459,205,318 -1,487,884,267 -1,516,173,981
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 4,902,038,336 4,786,630,225 4,651,085,051 4,529,069,620
1. Chi phí trả trước dài hạn 4,789,997,202 4,674,589,091 4,651,085,051 4,529,069,620
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 112,041,134 112,041,134
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 294,626,855,656 379,830,708,972 228,094,379,748 244,765,129,532
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 84,136,031,041 193,867,466,611 41,416,268,885 51,529,390,628
I. Nợ ngắn hạn 84,136,031,041 193,867,466,611 41,416,268,885 51,529,390,628
1. Phải trả người bán ngắn hạn 28,602,662,069 11,648,748,725 4,893,622,852 4,356,899,543
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 3,723,054,145 33,597,466,699 20,588,506,356 11,027,228,230
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 2,109,960,321 2,323,738,000 1,198,960,450 1,507,950,722
4. Phải trả người lao động 5,456,297,748 8,591,063,592 7,251,144,085 3,399,243,635
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 6,774,816,724 11,690,571,792 648,035,302 2,774,146,368
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 18,181,819 72,727,273 18,181,819
9. Phải trả ngắn hạn khác 30,712,920,770 69,988,974,623 133,273,390 23,107,257,616
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 50,000,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 6,738,137,445 5,954,175,907 6,684,544,631 5,356,664,514
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 210,490,824,615 185,963,242,361 186,678,110,863 193,235,738,904
I. Vốn chủ sở hữu 210,490,824,615 185,963,242,361 186,678,110,863 193,235,738,904
1. Vốn góp của chủ sở hữu 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 24,884,718,104 24,884,718,104 24,884,718,104 24,884,718,104
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 85,606,106,511 61,078,524,257 61,793,392,759 68,351,020,800
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 75,531,052,895 45,531,052,895 45,531,052,895 61,793,392,759
- LNST chưa phân phối kỳ này 10,075,053,616 15,547,471,362 16,262,339,864 6,557,628,041
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 294,626,855,656 379,830,708,972 228,094,379,748 244,765,129,532
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.