MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (UpCOM)
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 14,014,585,569 16,815,465,126 19,746,395,406 14,046,284,629
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 14,014,585,569 16,815,465,126 19,746,395,406 14,046,284,629
4. Giá vốn hàng bán 8,720,700,421 7,282,756,836 7,896,180,989 7,177,847,996
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 5,293,885,148 9,532,708,290 11,850,214,417 6,868,436,633
6. Doanh thu hoạt động tài chính 487,861 649,530 690,995 2,780,649,300
7. Chi phí tài chính 7,391,107,660 6,707,710,808 6,065,318,648 5,307,702,650
- Trong đó: Chi phí lãi vay 7,391,107,660 6,707,710,808 6,028,660,749 5,307,702,650
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,264,935,316 1,456,848,327 1,827,627,232 1,133,074,148
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} -3,361,669,967 1,368,798,685 3,957,959,532 3,208,309,135
12. Thu nhập khác 39,809,091
13. Chi phí khác 89,341,776 75,514,024 341,724,998 246,099
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) -89,341,776 -75,514,024 -341,724,998 39,562,992
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) -3,451,011,743 1,293,284,661 3,616,234,534 3,247,872,127
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 133,186,230 1,283,649,653 649,889,546
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 69,595,234 49,698,409 156,958,380
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) -3,451,011,743 1,090,503,197 2,282,886,472 2,441,024,201
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ -3,451,011,743 1,090,503,197 2,441,024,201
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.