MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Tổng Công ty May 10 - Công ty cổ phần (UpCOM)
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,774,552,734,887 1,751,272,395,496 1,788,637,207,937 1,720,307,435,187
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 126,184,008,670 252,408,127,489 152,062,411,416 218,075,650,179
1. Tiền 122,368,544,554 248,031,178,085 101,187,490,510 215,873,302,234
2. Các khoản tương đương tiền 3,815,464,116 4,376,949,404 50,874,920,906 2,202,347,945
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 254,085,000,000 260,748,000,000 302,163,000,000 282,000,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 254,085,000,000 260,748,000,000 302,163,000,000 282,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 523,817,425,394 529,500,397,451 537,762,580,159 563,155,155,446
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 477,832,718,150 487,211,351,765 505,378,641,038 518,500,547,851
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 6,897,857,204 10,108,880,925 5,625,389,013 24,282,385,389
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 39,086,850,040 32,180,164,761 26,758,550,108 20,372,222,206
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 815,316,494,040 655,696,514,738 746,547,872,094 613,344,028,494
1. Hàng tồn kho 821,892,833,369 662,272,854,067 753,751,027,815 620,547,184,215
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -6,576,339,329 -6,576,339,329 -7,203,155,721 -7,203,155,721
V.Tài sản ngắn hạn khác 55,149,806,783 52,919,355,818 50,101,344,268 43,732,601,068
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 4,569,695,346 5,568,903,915 5,788,484,665 4,872,448,670
2. Thuế GTGT được khấu trừ 50,580,111,437 47,350,451,903 41,817,760,541 38,746,551,144
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 2,495,099,062 113,601,254
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 524,430,475,466 510,666,344,998 501,048,811,589 483,377,597,676
I. Các khoản phải thu dài hạn 8,783,813,385 8,986,004,058 8,096,235,300 8,825,703,875
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác 8,783,813,385 8,986,004,058 8,096,235,300 8,825,703,875
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 470,988,829,669 460,694,814,310 450,384,759,805 434,441,511,432
1. Tài sản cố định hữu hình 468,446,500,968 458,981,676,307 448,167,855,298 432,664,449,797
- Nguyên giá 1,696,254,003,388 1,704,337,643,009 1,712,803,962,267 1,717,661,832,608
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,227,807,502,420 -1,245,355,966,702 -1,264,636,106,969 -1,284,997,382,811
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình 2,542,328,701 1,713,138,003 2,216,904,507 1,777,061,635
- Nguyên giá 14,644,763,483 14,644,763,483 15,941,763,483 15,941,763,483
- Giá trị hao mòn lũy kế -12,102,434,782 -12,931,625,480 -13,724,858,976 -14,164,701,848
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn 911,223,157 1,041,333,384 1,368,470,076 2,957,762,555
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 911,223,157 1,041,333,384 1,368,470,076 2,957,762,555
V. Đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 43,746,609,255 39,944,193,246 41,199,346,408 37,152,619,814
1. Chi phí trả trước dài hạn 43,746,609,255 39,944,193,246 41,199,346,408 37,152,619,814
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,298,983,210,353 2,261,938,740,494 2,289,686,019,526 2,203,685,032,863
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 1,842,807,517,404 1,774,097,773,515 1,755,212,538,492 1,671,331,084,764
I. Nợ ngắn hạn 1,652,117,574,542 1,583,781,979,151 1,599,371,245,031 1,509,358,337,063
1. Phải trả người bán ngắn hạn 664,127,045,240 576,319,002,568 569,466,284,949 467,694,315,102
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 40,645,890,996 37,314,015,173 13,684,079,894 14,916,352,133
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 23,071,527,186 33,800,108,782 9,646,189,280 16,458,328,534
4. Phải trả người lao động 298,984,852,410 311,347,447,674 349,832,833,214 273,864,630,110
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 1,324,203,734 325,441,850 101,571,690 564,573,124
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 126,018,520 15,277,776 15,277,776
9. Phải trả ngắn hạn khác 9,734,900,755 28,287,250,693 19,925,689,436 33,097,526,064
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 541,020,269,859 523,391,132,492 566,937,830,343 633,219,997,371
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 73,208,884,362 72,871,561,399 69,761,488,449 69,527,336,849
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 190,689,942,862 190,315,794,364 155,841,293,461 161,972,747,701
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn 11,421,320,250 11,421,320,250 9,284,980,506 9,284,980,506
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác 12,171,915,000 12,171,915,000 12,315,104,850 12,305,604,850
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 161,178,521,513 161,178,521,513 129,021,179,560 135,385,930,824
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 5,918,186,099 5,544,037,601 5,220,028,545 4,996,231,521
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 456,175,692,949 487,840,966,979 534,473,481,034 532,353,948,099
I. Vốn chủ sở hữu 456,175,692,949 487,840,966,979 534,473,481,034 532,353,948,099
1. Vốn góp của chủ sở hữu 302,400,000,000 302,400,000,000 317,510,000,000 317,510,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 302,400,000,000 302,400,000,000 317,510,000,000 317,510,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần 5,382,400,000 5,382,400,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ -2,440,000 -2,440,000 -2,440,000 -2,440,000
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 105,097,319,147 105,097,319,147 105,097,319,147 105,097,319,147
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 47,978,454,272 79,643,728,302 105,783,842,357 103,664,309,422
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 2,569,755,081 2,569,755,081 2,569,755,081 74,033,086,357
- LNST chưa phân phối kỳ này 45,408,699,191 77,073,973,221 103,214,087,276 29,631,223,065
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 702,359,530 702,359,530 702,359,530 702,359,530
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,298,983,210,353 2,261,938,740,494 2,289,686,019,526 2,203,685,032,863
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.