MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 358,066,849,218 355,763,127,345 346,242,020,808 345,113,762,210
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1,501,725,948 1,194,491,629 155,905,299 723,521,338
1. Tiền 1,501,725,948 1,194,491,629 155,905,299 723,521,338
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 189,777,988,743 189,283,855,868 179,082,519,382 175,994,348,180
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 173,253,318,352 172,994,054,894 164,204,688,550 160,745,817,347
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 13,934,753,901 13,865,786,517 14,065,786,517 14,585,786,517
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 5,690,865,371 5,524,963,338 3,912,993,196 3,763,693,197
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -3,100,948,881 -3,100,948,881 -3,100,948,881 -3,100,948,881
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 163,419,943,833 161,867,845,334 163,518,142,529 164,816,467,603
1. Hàng tồn kho 163,419,943,833 161,867,845,334 163,518,142,529 164,816,467,603
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 3,367,190,694 3,416,934,514 3,485,453,598 3,579,425,089
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 3,579,425,089
2. Thuế GTGT được khấu trừ
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác 3,367,190,694 3,416,934,514
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 14,957,159,963 14,170,505,576 13,212,152,791 11,888,892,049
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 13,200,904,462 12,428,528,575 11,484,454,290 10,175,472,048
1. Tài sản cố định hữu hình 13,200,904,462 12,428,528,575 11,484,454,290 10,175,472,048
- Nguyên giá 77,263,645,885 77,263,645,885 71,496,106,626 61,073,450,444
- Giá trị hao mòn lũy kế -64,062,741,423 -64,835,117,310 -60,011,652,336 -50,897,978,396
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình
- Nguyên giá 55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế -55,000,000 -55,000,000 -55,000,000 -55,000,000
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 1,756,255,501 1,741,977,001 1,727,698,501 1,713,420,001
1. Chi phí trả trước dài hạn 1,756,255,501 1,741,977,001 1,727,698,501 1,713,420,001
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 373,024,009,181 369,933,632,921 359,454,173,599 357,002,654,259
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 347,607,616,627 349,195,387,984 339,480,066,823 339,442,993,714
I. Nợ ngắn hạn 347,607,616,627 349,195,387,984 339,480,066,823 339,442,993,714
1. Phải trả người bán ngắn hạn 95,861,873,695 95,754,500,214 95,771,162,940 95,614,214,374
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 17,782,514,192 17,740,061,510 9,683,005,510 9,981,170,510
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 12,845,722,997 13,060,631,245 13,204,156,245 13,282,003,496
4. Phải trả người lao động 1,466,073,580 1,735,527,616 1,911,035,681 1,891,331,365
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 18,319,339,106 19,283,144,106 19,317,449,106 19,314,344,106
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn 25,624,278,455 25,624,278,455 25,624,278,455 25,624,278,455
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác 70,605,046,611 72,494,476,847 73,629,210,895 72,408,125,033
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 104,903,512,011 103,303,512,011 100,140,512,011 101,128,270,395
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 199,255,980 199,255,980 199,255,980 199,255,980
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 25,416,392,554 20,738,244,937 19,974,106,776 17,559,660,545
I. Vốn chủ sở hữu 25,416,392,554 20,738,244,937 19,974,106,776 17,559,660,545
1. Vốn góp của chủ sở hữu 35,000,000,000 35,000,000,000 35,000,000,000 35,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 35,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần 4,277,672,000 4,277,672,000 4,277,672,000 4,277,672,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 352,208,897 352,208,897 352,208,897 352,208,897
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -14,213,488,343 -18,891,635,960 -19,655,774,121 -22,070,220,352
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -8,905,413,767 -14,213,488,343 -18,891,635,960 -19,655,774,121
- LNST chưa phân phối kỳ này -5,308,074,576 -4,678,147,617 -764,138,161 -2,414,446,231
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 373,024,009,181 369,933,632,921 359,454,173,599 357,002,654,259
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.