MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Mirae (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4- 2022 Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 122,492,539,910 130,264,340,410 146,076,990,443 120,182,709,164
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 122,492,539,910 130,264,340,410 146,076,990,443 120,182,709,164
4. Giá vốn hàng bán 99,334,246,780 112,676,015,805 128,748,906,240 105,754,337,499
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 23,158,293,130 17,588,324,605 17,328,084,203 14,428,371,665
6. Doanh thu hoạt động tài chính 2,528,894,658 176,508,081 1,415,854,804 509,633,861
7. Chi phí tài chính 5,237,678,726 2,824,299,004 3,858,697,924 2,959,740,107
- Trong đó: Chi phí lãi vay 2,760,896,744 2,809,654,410 3,397,562,498 2,963,135,766
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 4,700,848,011 5,012,252,741 5,714,071,600 5,694,600,349
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 5,428,834,720 4,906,376,164 6,618,750,743 5,127,089,610
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 10,319,826,331 5,021,904,777 2,552,418,740 1,156,575,460
12. Thu nhập khác 1,287,411,920 188,063,184 36,669,891 2,077,774
13. Chi phí khác 951,596,192 456,276,907 814,614,780 473,267,136
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 335,815,728 -268,213,723 -777,944,889 -471,189,362
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 10,655,642,059 4,753,691,054 1,774,473,851 685,386,098
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 2,673,609,403 1,504,869,773
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 7,982,032,656 4,753,691,054 269,604,078 685,386,098
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 7,982,032,656 4,753,691,054 269,604,078 685,386,098
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.