MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Mirae Fiber (HNX)
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4- 2008 Quý 1- 2009 Quý 2- 2009 Quý 3- 2009 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 31,614,568,736
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 3,343,878
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 31,611,224,858
4. Giá vốn hàng bán 24,574,860,669
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 7,036,364,189
6. Doanh thu hoạt động tài chính 2,407,745,311
7. Chi phí tài chính
- Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 2,786,888,967
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,730,714,813
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 1,082,826,194
12. Thu nhập khác 23,456,343
13. Chi phí khác 321,279,599
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) -297,823,256
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 785,002,938
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 78,500,294
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 706,502,644
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 706,502,644
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 68
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.