MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3- 2022 Quý 4- 2022 Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 655,843,367,443 654,598,288,277 687,913,474,684 688,297,889,323
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 6,435,184,255 3,873,538,314 4,923,207,002 2,740,786,324
1. Tiền 6,435,184,255 3,873,538,314 1,923,207,002 2,740,786,324
2. Các khoản tương đương tiền 3,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 262,600,000 262,600,000 412,600,000 412,600,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 262,600,000 262,600,000 412,600,000 412,600,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 80,810,194,869 69,034,197,863 168,632,619,176 164,062,255,080
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 50,243,003,820 41,721,307,970 39,029,524,720 36,184,918,720
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 4,293,044,356 4,661,008,585 6,442,689,322 4,207,159,471
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 29,550,785,712 25,928,520,327 126,437,044,153 126,946,815,908
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -3,276,639,019 -3,276,639,019 -3,276,639,019 -3,276,639,019
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 567,102,369,693 578,822,738,942 511,030,264,912 517,269,040,578
1. Hàng tồn kho 567,102,369,693 578,822,738,942 511,030,264,912 517,269,040,578
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 1,233,018,626 2,605,213,158 2,914,783,594 3,813,207,341
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế GTGT được khấu trừ
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 1,233,018,626 2,605,213,158 2,914,783,594 3,813,207,341
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 4,162,025,821 4,061,054,411 3,831,392,548 3,715,165,976
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 3,475,572,977 3,421,743,658 3,367,914,339 3,314,085,020
1. Tài sản cố định hữu hình 3,475,572,977 3,421,743,658 3,367,914,339 3,314,085,020
- Nguyên giá 13,609,757,713 13,609,757,713 13,609,757,713 13,609,757,713
- Giá trị hao mòn lũy kế -10,134,184,736 -10,188,014,055 -10,241,843,374 -10,295,672,693
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 686,452,844 639,310,753 463,478,209 401,080,956
1. Chi phí trả trước dài hạn 686,452,844 639,310,753 463,478,209 401,080,956
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 660,005,393,264 658,659,342,688 691,744,867,232 692,013,055,299
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 452,617,785,327 444,905,174,348 477,928,720,430 498,494,685,467
I. Nợ ngắn hạn 278,481,995,305 268,376,201,076 309,736,565,433 330,252,530,470
1. Phải trả người bán ngắn hạn 53,199,336,937 57,604,847,617 34,425,554,498 36,023,921,570
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 16,014,520,033 16,119,958,486 30,867,367,186 30,476,875,970
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 663,615,389 1,546,589,899 1,692,174,515 -240,938,728
4. Phải trả người lao động 5,290,345,450 6,960,575,247 586,160,095 678,225,903
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 42,352,115,803 21,706,490,493 25,112,057,698 13,426,233,139
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn 33,167,137,828
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 37,605,610,319 33,167,137,828 33,909,840,685
9. Phải trả ngắn hạn khác 25,285,862,065 18,629,773,385 24,761,825,327 45,549,952,806
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 95,266,379,200 109,929,538,012 158,381,585,429 166,873,684,873
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 2,804,210,109 2,711,290,109 4,297,437,109
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 174,135,790,022 176,528,973,272 168,192,154,997 168,242,154,997
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 174,135,790,022 176,528,973,272 168,192,154,997 168,242,154,997
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 207,387,607,937 213,754,168,340 213,816,146,802 193,518,369,832
I. Vốn chủ sở hữu 207,387,607,937 213,754,168,340 213,816,146,802 193,518,369,832
1. Vốn góp của chủ sở hữu 150,000,000,000 150,000,000,000 150,000,000,000 150,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 150,000,000,000 150,000,000,000 150,000,000,000 150,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần 31,949,410,000 31,949,410,000 31,949,410,000 31,949,410,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 11,428,942,621 11,428,942,621 11,428,942,621 11,428,942,621
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 14,009,255,316 20,375,815,719 20,437,794,181 140,017,211
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 1,460,999,906 14,009,255,316 92,794,181
- LNST chưa phân phối kỳ này 12,548,255,410 6,366,560,403 20,437,794,181 47,223,030
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 660,005,393,264 658,659,342,688 691,744,867,232 692,013,055,299
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.