MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 214,409,931,635 197,490,620,535 203,724,418,601 203,354,020,267
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 71,045,884,825 47,919,676,509 44,259,991,924 65,706,400,148
1. Tiền 71,045,884,825 47,919,676,509 44,259,991,924 65,706,400,148
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 47,000,000,000 47,000,000,000 47,000,000,000 53,000,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 47,000,000,000 47,000,000,000 47,000,000,000 53,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 25,173,150,395 35,085,611,317 44,237,707,297 24,163,796,564
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 24,014,615,610 33,884,178,712 37,711,101,471 22,604,026,097
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 501,246,827 544,144,647 6,526,605,826 359,770,467
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 657,287,958 657,287,958 1,200,000,000
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 71,120,803,717 67,485,332,709 68,226,719,380 60,483,823,555
1. Hàng tồn kho 71,120,803,717 67,485,332,709 68,226,719,380 60,483,823,555
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 70,092,698
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế GTGT được khấu trừ
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 70,092,698
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 21,778,823,251 20,850,482,345 20,288,419,390 19,309,394,984
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 21,566,917,198 20,661,071,564 20,158,522,152 19,223,321,733
1. Tài sản cố định hữu hình 10,112,240,030 9,470,319,880 9,231,695,952 8,560,421,015
- Nguyên giá 96,133,182,205 96,133,182,205 96,536,725,842 96,536,725,842
- Giá trị hao mòn lũy kế -86,020,942,175 -86,662,862,325 -87,305,029,890 -87,976,304,827
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình 11,454,677,168 11,190,751,684 10,926,826,200 10,662,900,718
- Nguyên giá 18,417,022,686 18,417,022,686 18,417,022,686 18,417,022,686
- Giá trị hao mòn lũy kế -6,962,345,518 -7,226,271,002 -7,490,196,486 -7,754,121,968
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 211,906,053 189,410,781 129,897,238 86,073,251
1. Chi phí trả trước dài hạn 211,906,053 189,410,781 129,897,238 86,073,251
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 236,188,754,886 218,341,102,880 224,012,837,991 222,663,415,251
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 47,723,279,103 37,790,458,987 38,826,558,699 32,135,262,840
I. Nợ ngắn hạn 47,723,279,103 37,790,458,987 38,826,558,699 32,135,262,840
1. Phải trả người bán ngắn hạn 20,184,048,081 18,641,868,543 19,889,218,424 10,037,533,224
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 8,959,467,948 111,348,489 36,637,539 1,047,508,910
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1,093,717,130 1,646,681,027 1,122,588,122 2,323,672,301
4. Phải trả người lao động 229,276,607 1,421,492,586 3,053,893,029 5,385,578,950
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 5,490,752,007 5,490,752,007 5,490,752,007 4,144,000,000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác 1,924,327,647 2,019,061,754 2,075,180,845 2,111,896,722
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 7,057,479,478 5,751,249,478 4,493,819,478 4,489,139,478
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 2,784,210,205 2,708,005,103 2,664,469,255 2,595,933,255
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 188,465,475,783 180,550,643,893 185,186,279,292 190,528,152,411
I. Vốn chủ sở hữu 188,465,475,783 180,550,643,893 185,186,279,292 190,528,152,411
1. Vốn góp của chủ sở hữu 120,270,860,000 120,270,860,000 120,270,860,000 120,270,860,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 120,270,860,000 120,270,860,000 120,270,860,000 120,270,860,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần 14,060,000,000 14,060,000,000 14,060,000,000 14,060,000,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 38,151,435,908 38,151,435,908 38,151,435,908 38,151,435,908
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 2,527,417,927 2,527,417,927 2,527,417,927 2,504,235,757
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 13,455,761,948 5,540,930,058 10,176,565,457 15,541,620,746
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 9,897,200,083 -1,124,233,004 -1,137,371,931 -1,137,371,931
- LNST chưa phân phối kỳ này 3,558,561,865 6,665,163,062 11,313,937,388 16,678,992,677
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 236,188,754,886 218,341,102,880 224,012,837,991 222,663,415,251
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.