MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Đá Xây dựng Hoà Phát (HNX)
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2015 Quý 3- 2015 Quý 4- 2015 Quý 1- 2016 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6,328,209,260 4,595,920,223
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 6,328,209,260 4,595,920,223
4. Giá vốn hàng bán 5,883,016,907 4,195,474,276
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 445,192,353 400,445,947
6. Doanh thu hoạt động tài chính 852,959 1,598,135
7. Chi phí tài chính
- Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 406,390,818 353,097,371
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 39,654,494 48,946,711
12. Thu nhập khác
13. Chi phí khác 10,173,311
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) -10,173,311
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 29,481,183 48,946,711
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 29,481,183 48,946,711
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 29,481,183 48,946,711
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 19 31
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 19 31
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.