MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3- 2022 Quý 4- 2022 Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 42,807,495,675 22,707,153,076 23,463,619,681 54,861,134,422
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1,805,171,311 671,488,665 847,732,634 1,191,886,542
1. Tiền 1,805,171,311 671,488,665 847,732,634 1,191,886,542
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 38,949,909,368 20,319,510,347 20,971,504,439 51,570,914,563
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 25,677,646,548 8,319,510,529 4,801,504,621 19,612,103,736
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 13,272,262,820 11,999,999,818 12,169,999,818 7,972,413,327
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 3,000,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác 4,000,000,000 20,986,397,500
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 246,944,016 157,935,205
1. Hàng tồn kho 246,944,016 157,935,205
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 1,805,470,980 1,716,154,064 1,644,382,608 1,940,398,112
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế GTGT được khấu trừ 1,805,470,980 1,716,154,064 1,644,382,608 1,940,398,112
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 226,616,691,003 225,831,794,337 225,010,925,448 283,642,827,473
I. Các khoản phải thu dài hạn 442,074,926
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác 442,074,926
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 37,343,939,395 36,581,818,183 35,819,696,971 47,181,575,759
1. Tài sản cố định hữu hình 37,343,939,395 36,581,818,183 35,819,696,971 47,181,575,759
- Nguyên giá 45,758,090,910 45,758,090,910 45,758,090,910 73,558,675,656
- Giá trị hao mòn lũy kế -8,414,151,515 -9,176,272,727 -9,938,393,939 -26,377,099,897
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn 201,394,644,636
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 201,394,644,636
V. Đầu tư tài chính dài hạn 188,640,000,000 188,640,000,000 188,640,000,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 188,640,000,000 188,640,000,000 188,640,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 632,751,608 609,976,154 551,228,477 34,624,532,152
1. Chi phí trả trước dài hạn 632,751,608 609,976,154 551,228,477 492,480,800
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại 34,132,051,352
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 269,424,186,678 248,538,947,413 248,474,545,129 338,503,961,895
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 21,092,488,660 154,559,040 237,059,040 44,774,476,041
I. Nợ ngắn hạn 21,092,488,660 154,559,040 237,059,040 44,774,476,041
1. Phải trả người bán ngắn hạn 20,981,696,100 58,200,000 140,700,000 5,181,545,420
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 15,164,683 32,121,288 32,121,288 14,802,483
4. Phải trả người lao động
5. Chi phí phải trả ngắn hạn
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác 95,627,877 64,237,752 64,237,752 556,359,138
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 39,021,769,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 248,331,698,018 248,384,388,373 248,237,486,089 293,729,485,854
I. Vốn chủ sở hữu 248,331,698,018 248,384,388,373 248,237,486,089 293,729,485,854
1. Vốn góp của chủ sở hữu 247,159,580,000 247,159,580,000 247,159,580,000 247,159,580,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 247,159,580,000 247,159,580,000 247,159,580,000 247,159,580,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần -149,090,909 -149,090,909 -149,090,909 -149,090,909
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1,321,208,927 1,373,899,282 1,226,996,998 413,904,494
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 10,916,381 1,310,292,546 1,310,292,546 1,373,899,828
- LNST chưa phân phối kỳ này 1,310,292,546 63,606,736 -83,295,548 -959,994,788
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 46,305,092,269
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 269,424,186,678 248,538,947,413 248,474,545,129 338,503,961,895
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.