MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / CTCP Cấp nước Đắk Lắk (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 48,411,549,965 63,687,980,014 58,186,173,311 57,714,395,766
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 4,554,750 32,186,634 3,809,944 17,364,832
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 48,406,995,215 63,655,793,380 58,182,363,367 57,697,030,934
4. Giá vốn hàng bán 25,669,528,193 29,405,917,321 27,310,948,762 27,195,156,861
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 22,737,467,022 34,249,876,059 30,871,414,605 30,501,874,073
6. Doanh thu hoạt động tài chính 91,762,658 112,719,947 26,837,440 41,457,030
7. Chi phí tài chính 5,112,283,336 7,985,338,725 17,859,189,224 7,775,610,277
- Trong đó: Chi phí lãi vay 5,112,283,336 7,571,760,408 6,044,011,149 7,418,626,051
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 10,478,270,913 10,584,759,293 10,961,763,080 11,126,460,823
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 4,029,178,206 5,173,393,125 5,687,843,836 7,423,913,770
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 3,209,497,225 10,619,104,863 -3,610,544,095 4,217,346,233
12. Thu nhập khác 33,763,078 202,793,960 113,895,132 124,037,084
13. Chi phí khác 67,909 1,822,616 1,563 2,058,824
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 33,695,169 200,971,344 113,893,569 121,978,260
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 3,243,192,394 10,820,076,207 -3,496,650,526 4,339,324,493
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 3,243,192,394 10,820,076,207 -3,496,650,526 4,339,324,493
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 3,243,192,394 10,820,076,207 -3,496,650,526
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.