MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần DS3 (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3- 2022 Quý 4- 2022 Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 55,557,576,993 53,913,637,714 26,622,637,163 55,394,469,292
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1,550,349,551 1,643,220,845 1,498,139,717 8,450,351,199
1. Tiền 1,550,349,551 1,643,220,845 1,498,139,717 8,450,351,199
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 44,919,619,862 45,174,187,399 17,426,600,049 27,096,910,276
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 38,052,179,125 38,292,595,125 38,292,595,125 38,052,179,127
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 5,575,709,249 5,576,774,249 5,476,774,249 11,550,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 1,291,731,488 1,304,818,025 784,017,000 16,386,537,596
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -27,126,786,325 -27,353,356,447
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 9,050,728,565 7,035,157,784 7,164,418,145 18,135,114,899
1. Hàng tồn kho 9,050,728,565 7,035,157,784 7,164,418,145 18,135,114,899
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 36,879,015 61,071,686 533,479,252 1,712,092,918
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 34,857,314 331,978
2. Thuế GTGT được khấu trừ 2,021,701 61,071,686 1,185,133,617
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 533,479,252 526,627,323
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 81,242,372,749 80,091,758,188 78,710,308,405 67,868,063,924
I. Các khoản phải thu dài hạn 55,083,333,322 55,083,333,322 55,083,333,322 55,083,333,322
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác 55,083,333,322 55,083,333,322 55,083,333,322 55,083,333,322
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 4,475,927,414 3,048,954,637 2,842,342,864 2,594,866,618
1. Tài sản cố định hữu hình 4,475,927,414 3,048,954,637 2,842,342,864 2,594,866,618
- Nguyên giá 16,843,126,984 15,222,691,967 15,222,691,967 15,222,691,967
- Giá trị hao mòn lũy kế -12,367,199,570 -12,173,737,330 -12,380,349,103 -12,627,825,349
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn 9,488,397,408 9,676,022,609 9,676,022,609 10,407,023,435
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 9,488,397,408
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 9,676,022,609 9,676,022,609 10,407,023,435
V. Đầu tư tài chính dài hạn 12,150,000,000 12,150,000,000 11,008,523,895 -1,141,476,105
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 12,150,000,000 12,150,000,000 12,150,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn -1,141,476,105 -1,141,476,105
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 44,714,605 133,447,620 100,085,715 924,316,654
1. Chi phí trả trước dài hạn 44,714,605 133,447,620 100,085,715 924,316,654
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 136,799,949,742 134,005,395,902 105,332,945,568 123,262,533,216
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 23,557,426,786 25,322,716,850 26,529,812,807 40,984,312,773
I. Nợ ngắn hạn 11,753,476,786 13,518,766,850 14,725,862,807 33,984,312,773
1. Phải trả người bán ngắn hạn 4,662,171,980 4,718,904,922 4,718,904,922 9,090,605,440
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 3,928,914,000 4,228,914,000 4,228,914,000 5,526,914,000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước -673,952,201 -550,228,976
4. Phải trả người lao động 2,442,435,266 2,905,592,723 2,869,604,249 4,558,830,353
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 55,046,574 20,679,452
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác 318,366,580 799,043,020 1,096,451,901 10,571,342,367
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 700,000,000 1,050,000,000 1,400,000,000 3,870,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 375,541,161 366,541,161 356,941,161 345,941,161
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 11,803,950,000 11,803,950,000 11,803,950,000 7,000,000,000
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác 11,803,950,000 11,803,950,000 11,803,950,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 7,000,000,000
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 113,242,522,956 108,682,679,052 78,803,132,761 82,278,220,443
I. Vốn chủ sở hữu 113,242,522,956 108,682,679,052 78,803,132,761 82,278,220,443
1. Vốn góp của chủ sở hữu 106,697,300,000 106,697,300,000 106,697,300,000 106,697,300,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 106,697,300,000 106,697,300,000 106,697,300,000 106,697,300,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 2,155,617,066 2,155,617,066 2,155,617,066 2,155,617,066
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 4,389,605,890 -170,238,014 -30,049,784,305 -31,623,698,480
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -2,969,983,800 7,359,589,690 -28,975,446,015 -30,770,709,848
- LNST chưa phân phối kỳ này 7,359,589,690 -7,529,827,704 -1,074,338,290 -852,988,632
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 5,049,001,857
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 136,799,949,742 134,005,395,902 105,332,945,568 123,262,533,216
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.