MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / CTCP Cao su Đồng Phú - Đắk Nông (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2022 Quý 2- 2022 Quý 3- 2022 Quý 4- 2022 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 3,835,440,000 10,855,840,000 17,096,215,800 23,827,305,600
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 3,835,440,000 10,855,840,000 17,096,215,800 23,827,305,600
4. Giá vốn hàng bán 2,542,928,932 9,480,948,457 14,004,977,992 18,531,576,563
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 1,292,511,068 1,374,891,543 3,091,237,808 5,295,729,037
6. Doanh thu hoạt động tài chính 19,969,468 14,661,657 15,288,459 39,334,770
7. Chi phí tài chính 133,150,683 124,334,349 38,693,001 99,024,657
- Trong đó: Chi phí lãi vay 133,150,683 124,334,349 38,693,001 99,024,657
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 879,779,612 11,600,611 2,574,074 4,574,481
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 932,985,907 756,539,949 1,165,365,410
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 299,550,241 320,632,333 2,308,719,243 4,066,099,259
12. Thu nhập khác 6,350,400 53,862,400 63,272,000
13. Chi phí khác 6,350,400 53,862,400 63,272,000
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 299,550,241 320,632,333 2,308,719,243 4,066,099,259
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 29,955,024 32,063,233 230,871,925 -150,204,738
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 269,595,217 288,569,100 2,077,847,318 4,216,303,997
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 269,595,217 288,569,100 2,077,847,318 4,216,303,997
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 22 24 173 351
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 22 24 173 351
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.