MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4- 2022 Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 902,159,413,716 780,254,873,410 728,940,109,788 719,774,402,403
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 16,180,516,449 3,624,105,587 3,546,956,271 13,633,616,111
1. Tiền 15,058,876,173 2,502,465,311 2,399,633,149 12,486,292,989
2. Các khoản tương đương tiền 1,121,640,276 1,121,640,276 1,147,323,122 1,147,323,122
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 160,562,285,111 166,730,339,453 179,197,801,094 150,882,128,840
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 84,834,993,519 84,850,735,817 101,416,415,450 73,416,923,187
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 13,302,434,101 20,107,729,417 11,981,256,621 10,581,300,627
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 48,855,675,845
6. Phải thu ngắn hạn khác 13,803,109,700 62,005,802,273 66,034,057,077 67,117,833,080
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -233,928,054 -233,928,054 -233,928,054 -233,928,054
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 712,102,190,853 605,151,286,680 544,867,648,576 552,116,865,191
1. Hàng tồn kho 712,102,190,853 605,151,286,680 544,867,648,576 552,116,865,191
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 13,314,421,303 4,749,141,690 1,327,703,847 3,141,792,261
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 600,000,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ 13,314,421,303 4,749,141,690 1,327,703,847 2,541,792,261
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 18,719,171,489 6,047,076,432 5,553,591,772 5,223,878,142
I. Các khoản phải thu dài hạn 321,208,549 509,058,549 321,634,727 321,634,727
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác 321,208,549 509,058,549 321,634,727 321,634,727
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 3,179,928,641 2,876,328,701 2,596,193,407 2,292,405,321
1. Tài sản cố định hữu hình 3,179,928,641 2,876,328,701 2,596,193,407 2,292,405,321
- Nguyên giá 21,984,457,568 21,984,457,568 21,984,457,568 21,984,457,568
- Giá trị hao mòn lũy kế -18,804,528,927 -19,108,128,867 -19,388,264,161 -19,692,052,247
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 15,218,034,299 2,661,689,182 2,635,763,638 2,609,838,094
1. Chi phí trả trước dài hạn 15,218,034,299 2,661,689,182 2,635,763,638 2,609,838,094
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 920,878,585,205 786,301,949,842 734,493,701,560 724,998,280,545
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 824,895,263,441 676,086,685,433 610,280,984,820 604,407,246,937
I. Nợ ngắn hạn 797,015,263,441 634,456,685,433 551,200,984,820 360,685,346,937
1. Phải trả người bán ngắn hạn 41,695,517,367 44,672,279,729 34,236,348,943 31,020,975,676
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 53,697,212,920 56,214,392,724 126,768,729,003 204,910,141,639
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1,759,558,864 4,608,354,559 8,102,984,692 7,854,773,809
4. Phải trả người lao động 93,069,254 93,447,958 15,438,808 173,277,798
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 15,307,044,944 18,088,095,187 19,999,408,666 21,172,968,721
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác 2,122,076,609 3,688,475,742 5,633,138,046 3,104,870,479
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 682,011,947,213 506,818,303,264 355,567,352,682 91,570,754,835
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 328,836,270 273,336,270 877,583,980 877,583,980
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 27,880,000,000 41,630,000,000 59,080,000,000 243,721,900,000
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 27,880,000,000 41,630,000,000 59,080,000,000 243,721,900,000
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 95,983,321,764 110,215,264,409 124,212,716,740 120,591,033,608
I. Vốn chủ sở hữu 95,983,321,764 110,215,264,409 124,212,716,740 120,591,033,608
1. Vốn góp của chủ sở hữu 59,949,620,000 59,949,620,000 59,949,620,000 59,949,620,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 59,949,620,000 59,949,620,000 59,949,620,000 59,949,620,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần 18,865,793,764 18,865,793,764 18,865,793,764 18,865,793,764
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ -1,128,947,264 -1,128,947,264 -1,128,947,264 -1,128,947,264
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 11,604,627,457 11,604,627,457 12,208,875,167 12,208,875,167
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 6,692,227,807 20,924,170,452 34,317,375,073 30,695,691,941
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 936,102,606 6,611,310,435 5,402,815,015 32,835,614,372
- LNST chưa phân phối kỳ này 5,756,125,201 14,312,860,017 28,914,560,058 -2,139,922,431
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 920,878,585,205 786,301,949,842 734,493,701,560 724,998,280,545
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.