MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 315,604,503,122 310,468,964,070 311,610,973,448 310,508,487,672
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 5,744,882,956 2,368,678,279 1,918,244,928 3,940,981,039
1. Tiền 5,744,882,956 2,368,678,279 1,918,244,928 3,940,981,039
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 294,261,854,015 297,355,390,186 297,603,664,593 295,068,128,441
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 291,248,360,928 294,013,217,200 295,503,113,283 293,171,298,237
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 3,120,089,805 3,461,342,999 2,587,411,806 2,455,794,324
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 486,390,370 473,817,075 490,614,286 418,510,662
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -592,987,088 -592,987,088 -977,474,782 -977,474,782
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 13,865,748,415 9,353,622,537 11,084,631,154 11,225,818,459
1. Hàng tồn kho 13,865,748,415 9,353,622,537 11,084,631,154 11,225,818,459
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 1,732,017,736 1,391,273,068 1,004,432,773 273,559,733
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1,732,017,736 1,380,299,404 858,240,646 187,107,806
2. Thuế GTGT được khấu trừ 77,752,014
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 10,973,664 68,440,113 86,451,927
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 443,362,656,163 436,573,561,228 433,068,964,757 426,486,254,080
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 443,260,962,224 435,348,616,906 427,440,054,862 419,534,939,525
1. Tài sản cố định hữu hình 436,974,061,015 429,122,142,205 421,271,946,688 413,425,197,878
- Nguyên giá 1,068,719,658,598 1,068,135,721,780 1,068,135,721,780 1,068,135,721,780
- Giá trị hao mòn lũy kế -631,745,597,583 -639,013,579,575 -646,863,775,092 -654,710,523,902
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình 6,286,901,209 6,226,474,701 6,168,108,174 6,109,741,647
- Nguyên giá 9,667,346,689 9,667,346,689 9,667,346,689 9,667,346,689
- Giá trị hao mòn lũy kế -3,380,445,480 -3,440,871,988 -3,499,238,515 -3,557,605,042
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn 606,864,336 3,774,136,051 5,319,923,966
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 606,864,336 3,774,136,051 5,319,923,966
V. Đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 90,000,000,000 90,000,000,000 90,000,000,000 90,000,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn -90,000,000,000 -90,000,000,000 -90,000,000,000 -90,000,000,000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 101,693,939 618,079,986 1,854,773,844 1,631,390,589
1. Chi phí trả trước dài hạn 101,693,939 618,079,986 1,854,773,844 1,631,390,589
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 758,967,159,285 747,042,525,298 744,679,938,205 736,994,741,752
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 1,100,527,536,666 1,115,652,115,593 1,132,413,800,060 1,151,798,143,591
I. Nợ ngắn hạn 1,100,527,536,666 1,115,652,115,593 1,132,413,800,060 1,151,798,143,591
1. Phải trả người bán ngắn hạn 48,372,548,908 43,257,748,135 45,754,666,559 43,531,118,189
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 66,448,625 36,334,388 186,322,988 36,322,988
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 476,262,029 77,113,789 5,139,648 16,412,850
4. Phải trả người lao động 1,617,584,393 1,680,659,122 1,677,930,740 2,213,037,688
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 677,858,013 1,073,428,525 276,780,543
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác 589,311,778,105 609,239,487,540 623,033,396,994 645,041,556,727
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 460,657,270,145 460,657,270,145 460,657,270,145 460,657,270,145
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 25,644,461 25,644,461 25,644,461 25,644,461
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU -341,560,377,381 -368,609,590,295 -387,733,861,855 -414,803,401,839
I. Vốn chủ sở hữu -341,560,377,381 -368,609,590,295 -387,733,861,855 -414,803,401,839
1. Vốn góp của chủ sở hữu 272,236,470,000 272,236,470,000 272,236,470,000 272,236,470,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 272,236,470,000 272,236,470,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần 76,737,250,400 76,737,250,400 76,737,250,400 76,737,250,400
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 22,694,204,001 22,694,204,001 22,694,204,001 22,694,204,001
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -713,228,301,782 -740,277,514,696 -759,401,786,256 -786,471,326,240
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -688,821,040,898 -688,821,040,898 -688,821,040,898 -688,821,040,898
- LNST chưa phân phối kỳ này -24,407,260,884 -51,456,473,798 -70,580,745,358 -97,650,285,342
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 758,967,159,285 747,042,525,298 744,679,938,205 736,994,741,752
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.