MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3- 2022 Quý 4- 2022 Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 48,728,587,278 34,880,443,979 37,130,325,101 43,025,229,303
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 9,868,176,966 5,471,841,616 859,134,336 5,949,155,962
1. Tiền 9,868,176,966 5,471,841,616 859,134,336 5,949,155,962
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 2,896,976,800 3,971,408,400 3,971,408,400 2,699,517,428
1. Chứng khoán kinh doanh 5,694,064,105 5,694,064,105 5,694,064,105 5,694,064,105
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -2,797,087,305 -3,722,655,705 -3,722,655,705 -2,994,546,677
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 2,000,000,000 2,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 21,267,684,998 7,359,755,055 8,852,630,713 14,770,531,195
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 21,637,047,709 7,791,574,934 9,276,751,061 15,103,986,819
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 4,000,000 4,000,000 42,500,000 47,500,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 342,062,557 221,159,991 190,359,522 276,024,246
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -715,425,268 -656,979,870 -656,979,870 -656,979,870
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 13,469,894,926 16,748,653,500 21,042,859,960 18,246,427,822
1. Hàng tồn kho 14,416,269,542 17,415,374,063 21,709,580,523 18,913,148,385
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -946,374,616 -666,720,563 -666,720,563 -666,720,563
V.Tài sản ngắn hạn khác 1,225,853,588 1,328,785,408 2,404,291,692 1,359,596,896
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1,097,177,510 985,798,934 1,907,066,043 1,102,127,726
2. Thuế GTGT được khấu trừ 3,846,005
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 128,676,078 342,986,474 493,379,644 257,469,170
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 12,145,583,098 12,285,289,098 10,854,997,156 11,989,869,204
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 11,485,331,528 8,504,956,971 8,434,805,034 11,326,340,879
1. Tài sản cố định hữu hình 3,157,185,844 1,677,211,287 1,607,059,350 2,998,195,195
- Nguyên giá 7,813,883,163 2,671,293,081 2,671,293,081 6,368,889,200
- Giá trị hao mòn lũy kế -4,656,697,319 -994,081,794 -1,064,233,731 -3,370,694,005
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình 8,328,145,684 6,827,745,684 6,827,745,684 8,328,145,684
- Nguyên giá 8,328,145,684 6,827,745,684 6,827,745,684 8,328,145,684
- Giá trị hao mòn lũy kế
III. Bất động sản đầu tư 2,980,374,557 2,998,663,742
- Nguyên giá 5,197,996,119 2,998,663,742
- Giá trị hao mòn lũy kế -2,217,621,562
IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Đầu tư tài chính dài hạn 593,390,084 593,390,084 593,390,084 593,390,084
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 593,390,084 593,390,084 593,390,084 593,390,084
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 66,861,486 206,567,486 -1,171,861,704 70,138,241
1. Chi phí trả trước dài hạn 66,861,486 206,567,486 -1,171,861,704 70,138,241
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 60,874,170,376 47,165,733,077 47,985,322,257 55,015,098,507
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 21,026,194,670 8,056,310,360 8,659,695,145 13,806,429,340
I. Nợ ngắn hạn 21,017,194,670 8,047,310,360 8,650,695,145 13,797,429,340
1. Phải trả người bán ngắn hạn 8,909,472,252 5,549,501,637 7,996,339,766 7,904,821,774
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 62,299,200 225,361,150 394,244,390 772,374,047
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 291,185,542 57,592,429 275,049,067
4. Phải trả người lao động 2,731,380,055 1,043,052,713 1,386,482 1,860,885,307
5. Chi phí phải trả ngắn hạn
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác 8,127,975,163 573,458,220 131,031,483 2,852,056,121
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 894,882,458 598,344,211 127,693,024 132,243,024
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 39,847,975,706 39,109,422,717 39,325,627,112 41,208,669,167
I. Vốn chủ sở hữu 39,847,975,706 39,109,422,717 39,325,627,112 41,208,669,167
1. Vốn góp của chủ sở hữu 14,986,800,000 14,986,800,000 14,986,800,000 14,986,800,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 14,986,800,000 14,986,800,000 14,986,800,000 14,986,800,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 2,859,726,199 2,859,726,199 2,859,726,199 2,859,726,199
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 2,999,252,430 2,953,092,869 2,953,724,516 2,953,724,516
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 19,002,197,077 18,309,803,649 18,525,376,397 20,408,418,452
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 2,833,977,397 16,168,219,680 18,319,278,368 18,319,278,368
- LNST chưa phân phối kỳ này 16,168,219,680 2,141,583,969 206,098,029 2,089,140,084
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 60,874,170,376 47,165,733,077 47,985,322,257 55,015,098,507
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.