MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / CTCP Bệnh viện Giao thông Vận tải (OTC)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4- 2022 Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 59,496,057,420 47,428,658,033 46,733,109,563 49,493,044,495
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 20,416,366,624 13,413,762,591 7,202,306,211 8,254,540,318
1. Tiền 20,416,366,624 13,413,762,591 7,202,306,211 8,254,540,318
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 2,250,000,000 2,250,000,000 4,500,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 2,250,000,000 2,250,000,000 4,500,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 24,392,966,996 13,925,732,644 22,248,447,294 21,478,847,610
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 28,472,777,798 18,010,913,244 26,150,409,732 24,937,490,733
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 369,662,356 139,602,957 499,928,188 647,752,037
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 592,722,334 817,411,935 640,304,866 935,800,332
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -5,042,195,492 -5,042,195,492 -5,042,195,492 -5,042,195,492
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 14,673,752,141 17,826,191,139 15,019,384,399 15,246,684,908
1. Hàng tồn kho 14,673,752,141 18,171,709,278 15,314,010,213 15,541,310,722
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -345,518,139 -294,625,814 -294,625,814
V.Tài sản ngắn hạn khác 12,971,659 12,971,659 12,971,659 12,971,659
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế GTGT được khấu trừ
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 12,971,659 12,971,659 12,971,659 12,971,659
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 168,666,797,619 167,897,250,845 163,744,243,927 156,594,893,263
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 164,859,642,917 162,563,100,682 158,286,631,242 153,538,627,583
1. Tài sản cố định hữu hình 164,707,002,746 162,430,479,233 158,173,255,534 153,444,497,616
- Nguyên giá 423,761,351,296 427,940,791,296 429,921,857,345 430,066,688,345
- Giá trị hao mòn lũy kế -259,054,348,550 -265,510,312,063 -271,748,601,811 -276,622,190,729
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình 152,640,171 132,621,449 113,375,708 94,129,967
- Nguyên giá 2,072,300,970 2,072,300,970 2,072,300,970 2,072,300,970
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,919,660,799 -1,939,679,521 -1,958,925,262 -1,978,171,003
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn 115,500,000
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 115,500,000
V. Đầu tư tài chính dài hạn 2,250,000,000 2,250,000,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 2,250,000,000 2,250,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác 3,691,654,702 3,084,150,163 3,207,612,685 3,056,265,680
1. Chi phí trả trước dài hạn 3,691,654,702 3,084,150,163 3,207,612,685 3,056,265,680
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 228,162,855,039 215,325,908,878 210,477,353,490 206,087,937,758
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 47,453,003,864 39,427,394,387 38,586,961,024 39,074,689,785
I. Nợ ngắn hạn 47,453,003,864 37,927,469,387 36,187,111,024 39,074,689,785
1. Phải trả người bán ngắn hạn 36,988,144,222 27,618,495,091 29,447,840,619 29,241,939,116
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 897,106,438 1,078,606,001 1,290,012,714 1,386,040,104
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 92,309,383 208,855,483 65,221,778 59,487,279
4. Phải trả người lao động 8,531,518,068 5,923,013,653 3,242,751,325 4,721,730,983
5. Chi phí phải trả ngắn hạn
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác 943,925,753 3,098,499,159 2,141,284,588 1,865,642,303
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1,799,850,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 1,499,925,000 2,399,850,000
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 1,499,925,000 2,399,850,000
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 180,709,851,175 175,898,514,491 171,890,392,466 167,013,247,973
I. Vốn chủ sở hữu 180,709,401,175 175,898,064,491 171,889,942,466 167,012,797,973
1. Vốn góp của chủ sở hữu 391,459,707,823 391,459,707,823 391,459,707,823 391,459,707,823
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 391,459,707,823 391,459,707,823 391,459,707,823 391,459,707,823
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần 12,748,944,596 12,748,944,596 12,748,944,596 12,748,944,596
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -223,499,251,244 -228,310,587,928 -232,318,709,953 -237,195,854,446
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -195,977,575,357 -222,576,791,077 -222,576,791,077 -222,576,791,077
- LNST chưa phân phối kỳ này -27,521,675,887 -5,733,796,851 -9,741,918,876 -14,619,063,369
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 450,000 450,000 450,000 450,000
1. Nguồn kinh phí 450,000 450,000 450,000 450,000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 228,162,855,039 215,325,908,878 210,477,353,490 206,087,937,758
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.