MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (UpCOM)
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4-2017 Quý 1- 2018 Quý 2- 2018 Quý 3- 2018 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 241,262,052,747 262,691,614,616 256,656,465,621
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 49,334,490 50,919,560 62,416,020
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 241,212,718,257 262,640,695,056 256,594,049,601
4. Giá vốn hàng bán 228,396,128,660 248,849,555,690 241,493,577,396
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 12,816,589,597 13,791,139,366 15,100,472,205
6. Doanh thu hoạt động tài chính 183,869,022 73,897,564 3,035,727
7. Chi phí tài chính 239,466,555 369,326,184 341,213,331
- Trong đó: Chi phí lãi vay 239,466,555 369,326,184 341,213,331
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 5,211,197,591 5,804,304,635 5,551,521,908
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 2,275,905,945 2,616,744,865 1,972,209,274
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 5,273,888,528 5,074,661,246 7,238,563,419
12. Thu nhập khác 72,007,836 88,224,989 74,740,295
13. Chi phí khác 308,704,096 87,997,716 74,740,295
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) -236,696,260 227,273
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 5,037,192,268 5,074,888,519 7,238,563,419
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,007,438,454 1,014,977,703 1,447,712,684
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 4,029,753,814 4,059,910,816 5,790,850,735
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 4,029,753,814 4,059,910,816 5,790,850,735
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 1,938 1,952 2,784
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.