MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 511,656,789,116 517,351,280,098 519,958,265,257 460,962,961,778
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 36,627,838,883 23,781,237,561 35,766,210,687 9,946,440,173
1. Tiền 19,127,838,883 6,281,237,561 18,266,210,687 8,946,440,173
2. Các khoản tương đương tiền 17,500,000,000 17,500,000,000 17,500,000,000 1,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 395,450,283,834 428,060,826,158 422,787,371,262 383,573,091,707
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 326,361,248,748 355,436,480,343 349,990,339,339 309,273,487,289
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 1,778,376,933 5,321,083,622 2,847,127,410 3,982,351,880
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 67,310,658,153 67,303,262,193 69,949,904,513 70,317,252,538
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 48,697,812,449 38,476,043,094 36,847,036,649 40,794,605,099
1. Hàng tồn kho 50,063,362,404 39,841,593,049 38,212,586,604 41,729,389,435
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -1,365,549,955 -1,365,549,955 -1,365,549,955 -934,784,336
V.Tài sản ngắn hạn khác 30,880,853,950 27,033,173,285 24,557,646,659 26,648,824,799
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1,054,107,408 793,962,768 602,856,586 370,947,426
2. Thuế GTGT được khấu trừ 26,874,076,354 23,416,540,329 21,132,119,885 23,455,207,185
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 2,952,670,188 2,822,670,188 2,822,670,188 2,822,670,188
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 160,884,482,938 159,622,779,737 168,052,039,978 155,519,940,290
I. Các khoản phải thu dài hạn 77,478,359,386 77,478,359,386 86,915,929,534 75,499,929,534
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 77,165,519,386 77,165,519,386 86,603,089,534 75,187,089,534
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác 312,840,000 312,840,000 312,840,000 312,840,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 67,422,322,864 66,438,337,264 65,363,644,775 67,290,817,377
1. Tài sản cố định hữu hình 47,625,638,008 46,827,125,926 45,937,906,955 53,083,405,760
- Nguyên giá 90,164,814,082 90,456,294,082 90,659,218,147 97,826,614,677
- Giá trị hao mòn lũy kế -42,539,176,074 -43,629,168,156 -44,721,311,192 -44,743,208,917
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình 19,796,684,856 19,611,211,338 19,425,737,820 14,207,411,617
- Nguyên giá 22,942,108,070 22,942,108,070 22,942,108,070 17,909,255,385
- Giá trị hao mòn lũy kế -3,145,423,214 -3,330,896,732 -3,516,370,250 -3,701,843,768
III. Bất động sản đầu tư 9,512,048,321
- Nguyên giá 9,512,048,321
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn 12,835,900,322 12,583,100,139 12,674,400,139 140,987,740
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 12,835,900,322 12,583,100,139 12,674,400,139 140,987,740
V. Đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 3,147,900,366 3,122,982,948 3,098,065,530 3,076,157,318
1. Chi phí trả trước dài hạn 3,147,900,366 3,122,982,948 3,098,065,530 3,076,157,318
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 672,541,272,054 676,974,059,835 688,010,305,235 616,482,902,068
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 349,899,051,093 360,892,409,276 353,502,573,475 286,257,382,640
I. Nợ ngắn hạn 347,003,176,289 360,063,176,726 353,502,573,475 286,257,382,640
1. Phải trả người bán ngắn hạn 122,320,453,142 116,340,503,194 107,669,386,778 119,929,127,147
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 83,437,713,991 83,167,052,491 82,928,728,491 79,364,638,549
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 16,737,109 11,738,455 15,084,000 12,167,244
4. Phải trả người lao động 1,638,442,291 1,513,837,168 1,527,382,718 1,611,111,910
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 9,670,216,943 34,411,705,507 32,442,633,887 4,324,620,541
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác 5,330,264,668 5,317,353,227 5,558,964,286 5,343,664,866
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 116,882,496,755 107,644,917,110 111,660,322,840 67,989,726,712
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 4,459,195,997 8,408,414,181 8,475,415,082 5,579,540,278
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 3,247,655,393 3,247,655,393 3,224,655,393 2,102,785,393
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 2,895,874,804 829,232,550
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 829,232,550
12. Dự phòng phải trả dài hạn 2,895,874,804
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 322,642,220,961 316,081,650,559 334,507,731,760 330,225,519,428
I. Vốn chủ sở hữu 322,642,220,961 316,081,650,559 334,507,731,760 330,225,519,428
1. Vốn góp của chủ sở hữu 350,000,000,000 350,000,000,000 350,000,000,000 350,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 350,000,000,000 350,000,000,000 350,000,000,000 350,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần 156,705,545 156,705,545 156,705,545 156,705,545
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 23,363,244,922 23,363,244,922 23,363,244,922 23,363,244,922
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -50,877,729,506 -57,438,299,908 -39,012,218,707 -43,294,431,039
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -40,896,060,591 -40,896,060,591 -40,896,060,591 -38,581,453,088
- LNST chưa phân phối kỳ này -9,981,668,915 -16,542,239,317 1,883,841,884 -4,712,977,951
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 672,541,272,054 676,974,059,835 688,010,305,235 616,482,902,068
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.