MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần NTACO (UpCOM)
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2016 Quý 3- 2016 Quý 4- 2016 Quý 1- 2017 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 114,912,975,278 118,322,186,737 122,448,318,908 120,705,366,070
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1,350,175,906 548,405,381 706,681,689 250,948,013
1. Tiền 1,350,175,906 548,405,381 706,681,689 250,948,013
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 113,377,466,216 113,405,029,015 121,674,597,536 120,209,862,024
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 148,004,714,844 147,233,661,378 155,990,967,027 154,827,729,617
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 69,406,532,470 69,384,192,235 69,530,364,274 69,141,364,274
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 460,102,667 490,159,167
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 10,480,000,000 10,480,000,000 10,480,000,000 10,480,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác 4,356,868,660 5,147,768,660 5,004,018,660 5,245,510,456
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -119,496,529,992 -119,496,529,992 -119,496,529,992 -119,650,519,890
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý 165,777,567 165,777,567 165,777,567 165,777,567
IV. Hàng tồn kho 185,333,156 4,368,752,341
1. Hàng tồn kho 185,333,156 4,368,752,341
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 67,039,683 244,556,033
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 196,969,761
2. Thuế GTGT được khấu trừ 67,039,683 47,586,272
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 49,962,848,845 48,000,656,249 46,139,198,010 40,940,904,308
I. Các khoản phải thu dài hạn 153,989,898 153,989,898 153,989,898
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác 307,979,796 307,979,796 307,979,796
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -153,989,898 -153,989,898 -153,989,898
II.Tài sản cố định 49,291,926,511 47,238,291,081 45,608,978,059 40,940,904,308
1. Tài sản cố định hữu hình 42,808,506,511 40,754,871,081 39,125,558,059 37,457,484,308
- Nguyên giá 115,939,559,159 115,939,559,159 115,939,559,159 114,989,901,825
- Giá trị hao mòn lũy kế -73,131,052,648 -75,184,688,078 -76,814,001,100 -77,532,417,517
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình 6,483,420,000 6,483,420,000 6,483,420,000 3,483,420,000
- Nguyên giá 6,483,420,000 6,483,420,000 6,483,420,000 3,483,420,000
- Giá trị hao mòn lũy kế
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn 31,814,078 31,814,078 31,814,078
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 31,814,078 31,814,078 31,814,078
V. Đầu tư tài chính dài hạn 29,264,358 29,264,358 29,264,358
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 1,335,000,000 1,335,000,000 1,335,000,000 1,335,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn -1,305,735,642 -1,305,735,642 -1,305,735,642 -1,335,000,000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 455,854,000 547,296,834 315,151,617
1. Chi phí trả trước dài hạn 455,854,000 547,296,834 315,151,617
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 164,875,824,123 166,322,842,986 168,587,516,918 161,646,270,378
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 466,170,547,282 468,341,669,795 466,763,892,598 464,248,547,785
I. Nợ ngắn hạn 466,170,547,282 468,341,669,795 466,763,892,598 464,248,547,785
1. Phải trả người bán ngắn hạn 8,076,613,484 10,785,743,786 10,257,597,470 10,260,470,470
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 1,136,276,190 1,206,276,190 1,136,276,190 1,206,276,730
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 878,888,891 537,230,721 572,085,749 228,444,382
4. Phải trả người lao động 1,892,091,322 1,716,816,110 1,006,927,000 790,949,000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 102,285,141,707 102,285,141,707 102,285,141,707 102,285,141,707
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn 362,464,071 337,817,697
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác 5,530,365,599 5,483,058,589 26,440,437,098 24,411,838,112
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 345,768,076,678 345,748,955,655 324,824,798,044 324,824,798,044
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 240,629,340 240,629,340 240,629,340 240,629,340
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU -301,294,723,159 -302,018,826,809 -298,176,375,680 -302,602,277,407
I. Vốn chủ sở hữu -301,294,723,159 -302,018,826,809 -298,176,375,680 -302,602,277,407
1. Vốn góp của chủ sở hữu 119,999,980,000 119,999,980,000 119,999,980,000 119,999,980,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 119,999,980,000 119,999,980,000 119,999,980,000 119,999,980,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -421,294,703,159 -422,018,806,809 -418,176,355,680 -422,602,257,407
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước
- LNST chưa phân phối kỳ này
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 164,875,824,123 166,322,842,986 168,587,516,918 161,646,270,378
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.