MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,598,373,803,302 1,582,183,124,039 1,582,003,201,139 1,581,031,052,652
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 85,293,695,473 81,922,349,893 38,838,831,967 42,973,641,328
1. Tiền 35,293,695,473 45,895,522,495 38,838,831,967 42,973,641,328
2. Các khoản tương đương tiền 50,000,000,000 36,026,827,398
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 8,000,000,000 20,027,945,206 45,014,465,760 25,220,150,785
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 8,000,000,000 20,027,945,206 45,014,465,760 25,220,150,785
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1,172,882,135,891 1,146,411,365,649 1,180,510,392,675 1,214,942,617,177
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 259,572,647,957 203,555,219,392 163,491,436,102 171,971,758,091
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 898,837,583,189 939,457,178,614 1,013,441,326,015 1,039,421,628,093
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 15,513,938,466 4,493,543,364 5,233,239,843 5,204,840,278
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1,042,033,721 -1,094,575,721 -1,655,609,285 -1,655,609,285
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 324,775,839,799 327,417,330,198 312,591,854,551 293,999,346,347
1. Hàng tồn kho 324,775,839,799 327,417,330,198 312,591,854,551 293,999,346,347
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 7,422,132,139 6,404,133,093 5,047,656,186 3,895,297,015
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 421,046,851 462,307,134 174,309,768 317,198,290
2. Thuế GTGT được khấu trừ 6,997,810,288 5,937,950,959 4,870,346,418 3,572,652,582
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 3,275,000 3,875,000 3,000,000 5,446,143
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 395,466,891,118 389,176,335,929 390,843,811,534 386,818,507,116
I. Các khoản phải thu dài hạn 103,413,600,000 103,413,600,000 103,413,600,000 103,413,600,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác 103,413,600,000 103,413,600,000 103,413,600,000 103,413,600,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 178,903,212,679 172,916,810,472 174,666,794,047 169,383,926,000
1. Tài sản cố định hữu hình 134,059,804,089 130,134,269,149 133,301,941,048 129,394,386,518
- Nguyên giá 172,844,121,605 172,916,030,695 180,266,030,695 180,266,030,695
- Giá trị hao mòn lũy kế -38,784,317,516 -42,781,761,546 -46,964,089,647 -50,871,644,177
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình 44,843,408,590 42,782,541,323 41,364,852,999 39,989,539,482
- Nguyên giá 69,284,006,308 68,706,102,995 59,598,272,995 59,598,272,995
- Giá trị hao mòn lũy kế -24,440,597,718 -25,923,561,672 -18,233,419,996 -19,608,733,513
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn 109,660,397,931 109,660,397,931 109,660,397,931 109,660,397,931
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 109,660,397,931 109,660,397,931 109,660,397,931 109,660,397,931
V. Đầu tư tài chính dài hạn 1,393,682,523
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn 1,393,682,523
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 3,489,680,508 3,185,527,526 3,103,019,556 2,966,900,662
1. Chi phí trả trước dài hạn 3,152,258,949 2,858,030,131 2,785,446,325 2,659,251,593
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại 337,421,559 327,497,395 317,573,231 307,649,069
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,993,840,694,420 1,971,359,459,968 1,972,847,012,673 1,967,849,559,768
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 312,862,164,537 284,171,728,883 283,030,568,908 276,415,137,987
I. Nợ ngắn hạn 178,289,764,086 149,393,422,343 154,993,592,691 148,557,474,987
1. Phải trả người bán ngắn hạn 44,578,868,102 17,045,979,716 14,532,716,334 13,078,964,387
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 21,000,000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1,104,414,896 881,205,116 501,343,505 443,995,292
4. Phải trả người lao động 1,690,256,615 1,507,643,525 1,167,017,278 1,685,139,825
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 14,861,236,567 17,592,459,541 18,955,557,105 21,990,364,792
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 166,666,667 66,666,667
9. Phải trả ngắn hạn khác 77,538,799,589 77,970,946,128 77,914,924,819 78,092,345,399
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 35,778,533,650 31,778,533,650 40,278,533,650 31,623,165,292
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 2,549,988,000 2,549,988,000 1,643,500,000 1,643,500,000
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 134,572,400,451 134,778,306,540 128,036,976,217 127,857,663,000
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn 1,357,663,000 1,357,663,000
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 134,572,400,451 134,778,306,540 126,679,313,217 126,500,000,000
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 1,680,978,529,883 1,687,187,731,085 1,689,816,443,765 1,691,434,421,781
I. Vốn chủ sở hữu 1,680,978,529,883 1,687,187,731,085 1,689,816,443,765 1,691,434,421,781
1. Vốn góp của chủ sở hữu 1,311,056,500,000 1,311,056,500,000 1,311,056,500,000 1,311,056,500,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 1,311,056,500,000 1,311,056,500,000 1,311,056,500,000 1,311,056,500,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần -395,300,000 -395,300,000 -395,300,000 -395,300,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 298,633,451,551 303,504,193,146 306,985,485,993 308,759,280,723
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 293,404,036,924 293,404,036,924 293,404,036,924 307,207,479,825
- LNST chưa phân phối kỳ này 5,229,414,627 10,100,156,222 13,581,449,069 1,551,800,898
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 71,683,878,332 73,022,337,939 72,169,757,772 72,013,941,058
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,993,840,694,420 1,971,359,459,968 1,972,847,012,673 1,967,849,559,768
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.