Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2017 2018 2019 2020 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 284,798,322,856 247,645,282,408 289,363,377,626 512,624,086,899
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 144,885,670,609 34,276,027,643 55,456,910,792 277,482,642,947
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 77,915,925,435 112,832,570,599 150,311,315,035 166,470,832,211
4. Hàng tồn kho 61,627,551,811 63,727,141,091 62,768,213,366 54,524,679,476
5. Tài sản ngắn hạn khác 369,175,001 36,809,543,075 20,826,938,433 14,145,932,265
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 814,094,291,237 1,104,530,921,445 1,314,746,472,764 1,307,482,841,259
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 679,035,937,963 585,792,054,374 1,146,815,710,425 1,035,109,604,096
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 127,812,332,152 510,555,898,890 109,775,247,138 136,569,617,863
5. Đầu tư tài chính dài hạn 125,000,000 125,000,000 39,899,882,050 121,134,720,280
6. Tài sản dài hạn khác 7,121,021,122 8,057,968,181 18,255,633,151 14,668,899,020
     Tổng cộng tài sản 1,098,892,614,093 1,352,176,203,853 1,604,109,850,390 1,820,106,928,158
     I - NỢ PHẢI TRẢ 246,596,543,737 365,161,179,057 629,266,770,909 653,122,561,093
1. Nợ ngắn hạn 82,075,351,715 158,012,582,586 208,320,801,109 130,444,118,516
2. Nợ dài hạn 164,521,192,022 207,148,596,471 420,945,969,800 522,678,442,577
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 852,296,070,356 987,015,024,796 974,843,079,481 1,166,984,367,065
I. Vốn chủ sở hữu 852,296,070,356 987,015,024,796 974,843,079,481 1,166,984,367,065
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 1,098,892,614,093 1,352,176,203,853 1,604,109,850,390 1,820,106,928,158