Báo cáo tài chính / Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (OTC)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2016 2017 2018 2019 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 38,496,762,168,000 49,668,341,572,000 54,689,802,045
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 450,085,202,000 607,809,500,000 1,339,771,223
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 521,287,535,000 2,622,741,246,000 211,333,537
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 8,351,136,758,000 17,417,644,352,000 16,918,338,767
4. Hàng tồn kho 27,570,776,776,000 27,933,055,068,000 34,770,541,873
5. Tài sản ngắn hạn khác 1,603,475,897,000 1,087,091,406,000 1,449,816,645
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 22,041,083,881,000 25,167,505,956,000 52,104,786,305
1. Các khoản phải thu dài hạn 148,511,845,000 125,562,781,000 930,506,818
2. Tài sản cố định 8,454,171,155,000 11,893,050,412,000 24,120,985,012
3. Bất động sản đầu tư 573,682,315,000 2,235,917,925,000 8,719,032,574
4. Tài sản dở dang dài hạn 7,740,926,828,000 6,450,764,966,000 11,127,374,197
5. Đầu tư tài chính dài hạn 69,170,610,000 68,919,987,000 2,704,821,980
6. Tài sản dài hạn khác 5,054,621,128,000 4,393,289,885,000 4,502,065,724
     Tổng cộng tài sản 60,537,846,049,000 74,835,847,528,000 106,794,588,350
     I - NỢ PHẢI TRẢ 33,937,003,294,000 43,673,929,801,000 67,496,518,842
1. Nợ ngắn hạn 31,919,595,394,000 40,781,960,266,000 53,520,207,250
2. Nợ dài hạn 2,017,407,900,000 2,891,969,535,000 13,976,311,592
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 26,600,842,755,000 31,161,917,727,000 39,298,069,508
I. Vốn chủ sở hữu 26,600,842,755,000 31,161,917,727,000 39,298,069,508
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 60,537,846,049,000 74,835,847,528,000 106,794,588,350