Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Quý 2-2021 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 173,713,305,006 183,181,235,248 187,902,092,953 195,023,295,038
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 3,641,503,963 3,516,821,740 9,109,720,063 16,598,477,547
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 140,000,000,000 140,000,000,000 150,800,000,000 150,800,000,000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 19,364,559,255 22,004,025,572 14,487,343,198 17,744,559,928
4. Hàng tồn kho
5. Tài sản ngắn hạn khác 10,707,241,788 17,660,387,936 13,505,029,692 9,880,257,563
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 71,202,020,824 63,822,312,800 62,112,582,265 60,604,321,047
1. Các khoản phải thu dài hạn 44,254,319,436 44,254,319,436 44,254,319,436 44,254,319,436
2. Tài sản cố định 7,017,515,629 6,387,160,094 5,756,804,560 5,147,918,343
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn
5. Đầu tư tài chính dài hạn
6. Tài sản dài hạn khác 19,930,185,759 13,180,833,270 12,101,458,269 11,202,083,268
     Tổng cộng tài sản 244,915,325,830 247,003,548,048 250,014,675,218 255,627,616,085
     I - NỢ PHẢI TRẢ 19,983,106,198 18,990,319,891 18,672,182,119 20,706,780,110
1. Nợ ngắn hạn 11,293,106,198 11,200,319,891 11,782,182,119 14,716,780,110
2. Nợ dài hạn 8,690,000,000 7,790,000,000 6,890,000,000 5,990,000,000
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 224,932,219,632 228,013,228,157 231,342,493,099 234,920,835,975
I. Vốn chủ sở hữu 224,932,219,632 228,013,228,157 231,342,493,099 234,920,835,975
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 244,915,325,830 247,003,548,048 250,014,675,218 255,627,616,085