Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Sông Đà 3 (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 689,202,205,293 689,220,898,009 671,437,212,932 652,895,429,696
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 15,272,308,402 13,797,937,008 8,773,856,156 11,469,634,978
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1,000,000,000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 396,691,487,829 373,918,192,298 373,809,742,911 365,792,005,368
4. Hàng tồn kho 270,133,639,147 293,629,314,767 283,967,491,300 271,712,622,674
5. Tài sản ngắn hạn khác 7,104,769,915 7,875,453,936 4,886,122,565 2,921,166,676
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 689,709,985,719 682,581,951,864 692,124,070,351 693,481,734,069
1. Các khoản phải thu dài hạn 780,000,000 780,000,000 780,000,000 780,000,000
2. Tài sản cố định 620,229,054,448 612,334,580,640 604,475,904,425 597,895,570,125
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 45,697,343,952 48,671,922,053 64,752,582,020 71,766,317,954
5. Đầu tư tài chính dài hạn 4,900,000,000 4,900,000,000 4,900,000,000 4,900,000,000
6. Tài sản dài hạn khác 18,103,587,319 15,895,449,171 17,215,583,906 18,139,845,990
     Tổng cộng tài sản 1,378,912,191,012 1,371,802,849,873 1,363,561,283,283 1,346,377,163,765
     I - NỢ PHẢI TRẢ 1,265,807,373,658 1,269,236,977,352 1,273,453,739,815 1,220,897,913,952
1. Nợ ngắn hạn 895,806,654,855 899,236,258,549 933,453,021,012 895,897,195,149
2. Nợ dài hạn 370,000,718,803 370,000,718,803 340,000,718,803 325,000,718,803
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 113,104,817,354 102,565,872,521 90,107,543,468 125,479,249,813
I. Vốn chủ sở hữu 113,104,817,354 102,565,872,521 90,107,543,468 125,479,249,813
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 1,378,912,191,012 1,371,802,849,873 1,363,561,283,283 1,346,377,163,765