Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2017 2018 2019 2020 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 613,017,019,505 615,035,064,706 609,005,600,936 604,654,057,341
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 58,010,548,583 56,955,209,492 31,180,877,791 37,851,012,520
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 13,000,000,000 1,103,204,100
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 502,612,592,952 452,241,719,999 443,014,694,220 491,450,686,650
4. Hàng tồn kho 50,948,918,563 89,859,840,857 130,810,032,892 71,245,594,881
5. Tài sản ngắn hạn khác 1,444,959,407 2,978,294,358 3,999,996,033 3,003,559,190
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 91,123,647,596 133,878,457,278 137,403,245,083 117,218,716,791
1. Các khoản phải thu dài hạn 98,629,088 793,832,302 105,311,846 112,311,846
2. Tài sản cố định 62,624,805,875 63,470,003,955 95,064,484,710 82,109,889,587
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 3,110,890,029 30,737,347,990 11,113,423,236 4,093,014,484
5. Đầu tư tài chính dài hạn 6,175,000,000 7,343,110,682 14,640,637,582
6. Tài sản dài hạn khác 25,289,322,604 32,702,273,031 23,776,914,609 16,262,863,292
     Tổng cộng tài sản 704,140,667,101 748,913,521,984 746,408,846,019 721,872,774,132
     I - NỢ PHẢI TRẢ 565,484,982,554 606,700,660,936 601,210,887,546 592,514,963,660
1. Nợ ngắn hạn 561,338,241,787 602,568,928,826 587,625,663,767 572,259,162,716
2. Nợ dài hạn 4,146,740,767 4,131,732,110 13,585,223,779 20,255,800,944
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 138,655,684,547 142,212,861,048 145,197,958,473 129,357,810,472
I. Vốn chủ sở hữu 138,655,684,547 142,212,861,048 145,197,958,473 129,357,810,472
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 704,140,667,101 748,913,521,984 746,408,846,019 721,872,774,132